SFS 2009:291 Förordning om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

090291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1806) om
systemansvaret för el;

utfärdad den 8 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1806) om syste-

mansvaret för el

dels att rubriken närmast före 16 § ska lyda ⬝Bemyndiganden⬝,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 a §, av följande

lydelse.

16 a §

Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om hur en begränsning

eller ett avbrytande av överföring av el enligt 8 kap. 2 § andra stycket ella-
gen (1997:857) ska förberedas och genomföras.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:291

Utkom från trycket
den 21 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009