SFS 2009:293 Lag om ändring i miljöbalken

090293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 8 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 7 § miljöbalken ska ha följ-

ande lydelse.

4 kap.

7 §

Området Ulriksdal�Haga�Brunnsviken�Djurgården är en nationalstads-

park.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar

komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan in-
trång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets
natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt

intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om

1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett an-

nat angeläget allmänt intresse, och

2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång el-

ler en obetydlig skada.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:110, bet. 2008/09:CU18, rskr. 2008/09:210.

SFS 2009:293

Utkom från trycket
den 21 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009