SFS 2009:294 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

090294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 8 april 2009.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2008:715) om finansiella

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska
ha följande lydelse.

19 §

Fondens medel ska placeras på räntebärande konto i Riksgälds-

kontoret, i skuldförbindelser utfärdade av staten eller i skuldförbindelser ut-
givna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Fonden ska förvaltas så att kraven på god avkastning och tillfredsställande

betalningsberedskap tillgodoses.

Avkastningen på fondens medel ska läggas till kapitalet.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:294

Utkom från trycket
den 21 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009