SFS 2009:295 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

090295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om stiftelseförordningen (1995:1280)
dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 4 a §, 4 b §,

10 a § och 14 a §, samt närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om

1. det register som ska föras av länsstyrelsen enligt bestämmelserna i

10 kap. stiftelselagen (1994:1220),

2. det register som ska föras av länsstyrelsen enligt 31 § lagen (1967:531)

om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

3. prövning av och avgifter för vissa ärenden rörande stiftelser och för till-

syn, registerhållning och utfärdande av registreringsbevis,

4. förvaring av de handlingar om stiftelser som ges in till tillsyns- och re-

gistreringsmyndigheterna,

5. utseende och entledigande av revisorer i stiftelser som förvaltas av stat-

liga myndigheter, samt

6. tillsynsmyndighet för stiftelser.

Tillsynsmyndighet

4 a §

Tillsynsmyndighet för en stiftelse enligt 9 kap. 1 § första stycket stif-

telselagen (1994:1220) är

1. Länsstyrelsen i Stockholms län i Stockholms, Uppsala, Södermanlands,

Gotlands och Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län i �stergötlands, Jönköpings och Kal-

mar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län i Kronobergs, Blekinge och Skåne län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Hallands och Västra Götalands

län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län i Värmlands, �rebro, Dalarnas och Gävle-

borgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län i Västernorrlands och Jämtlands

län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län i Västerbottens och Norrbottens län.

1 Senaste lydelse 1996:1148.

SFS 2009:295

Utkom från trycket
den 21 april 2009

background image

2

SFS 2009:295

4 b §

Tillsynsmyndighet för en pensions- eller personalstiftelse enligt 31 §

lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. är

1. Länsstyrelsen i Stockholms län om arbetsgivaren har sitt hemvist i

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län om arbetsgivaren har sitt hemvist i

�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Krono-

bergs, Blekinge eller Skåne län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län om arbetsgivaren har sitt hemvist

i Hallands eller Västra Götalands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län om arbetsgivaren har sitt hemvist i Värm-

lands, �rebro, Dalarnas eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län om arbetsgivaren har sitt hemvist i

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län om arbetsgivaren har sitt hemvist i

Västerbottens eller Norrbottens län.

10 §

2

Ett registreringsbevis för en stiftelse ska innehålla följande uppgifter:

1. stiftelsens namn, postadress och telefon,
2. stiftelsens ändamål,
3. om stiftelsen har egen förvaltning: styrelseledamöternas och styrelse-

suppleanternas namn, personnummer, postadress och telefon samt den ort
där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen hu-
vudsakligen utövas,

4. om stiftelsen har anknuten förvaltning: förvaltarens namn eller firma,

organisationsnummer, postadress och telefon samt den ort där förvaltaren
har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning
huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget
har sitt huvudkontor inrättat,

5. om stiftelsen utövar näringsverksamhet: stiftelsens firma, bifirma, om

sådan har antagits, och näringsverksamhetens art,

6. revisorns och revisorssuppleantens namn, personnummer och post-

adress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvud-
ansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer,

7. om någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § an-

dra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220): företrädarens
namn, personnummer, postadress och telefon samt hur stiftelsens namn och
firma tecknas, om inte företrädaren får göra det ensam, och

8. om någon enligt 2 kap. 16 a eller 23 a § stiftelselagen har bemyndigats

att ta emot delgivning på stiftelsens vägnar: dennes namn, personnummer,
postadress och telefon.

Av ett registreringsbevis ska det för varje anteckning i registret framgå

den dag då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen
och i förekommande fall dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

10 a §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, för-

valtare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant eller när
någon bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket

2 Senaste lydelse 2005:351.

background image

3

SFS 2009:295

eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220), ska registreringsmyn-
digheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort
en sådan registrering från registret, ska underrättelse lämnas till den som åt-
gärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revi-

sorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av re-

gistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folk-
bokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller,
om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten ska en gång varje år underrätta den som är re-

gistrerad i registret som likvidator eller suppleant för likvidator om regist-
reringen. Underrättelsen ska sändas till den adress som har uppgetts i ären-
det.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut underrättelser om det är

uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

12 §

3

Handlingar som avser en anmälan till stiftelseregistret ska hos re-

gistreringsmyndigheten biläggas stiftelseregistret. Sådana handlingar ska för
varje stiftelse sammanföras i akter.

Handlingar som ges in till tillsynsmyndigheten ska hos denna samman-

föras i akter för varje stiftelse. Handlingarna ska sammanföras med de hand-
lingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en
länsstyrelse som också är registreringsmyndighet för stiftelsen.

14 §

4

Registreringsbevis för en pensions- eller personalstiftelse ska inne-

hålla följande uppgifter:

1. stiftelsens namn, postadress och telefon,
2. styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas namn, personnummer,

postadress och telefon, och

3. revisorns och revisorssuppleantens namn, personnummer och post-

adress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvud-
ansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer.

Av registreringsbeviset ska för varje anteckning i registret framgå den dag

då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen.

14 a §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, revi-

sor eller revisorssuppleant, ska registreringsmyndigheten underrätta den re-
gistrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från
registret, ska underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, ska den huvudansvarige revi-

sorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avförandet av re-

gistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folk-
bokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller,
om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

3 Senaste lydelse 2008:106.

4 Senaste lydelse 2005:351.

background image

4

SFS 2009:295

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut underrättelser om det är

uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

16 §

Om arbetsgivaren för en pensions- eller personalstiftelse har bytt

hemvist från ett län till ett annat och detta leder till att stiftelsen ska vara re-
gistrerad hos en annan tillsynsmyndighet, ska tillsynsmyndigheten i det förra
länet sända över ett utdrag av registret och den för stiftelsen inrättade akten
till tillsynsmyndigheten i det senare länet samt därefter avföra stiftelsen från
sitt register.

18 §

Beslut enligt 9 kap. 1 § tredje stycket stiftelselagen (1994:1220) fattas

av Kammarkollegiet. Ett sådant beslut får inte överklagas.

20 §

5

En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning ska betala en

årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften
600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

Stiftelser som enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220)

står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Svensk Insam-
lingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig
myndighet och värdet av deras tillgångar vid utgången av föregående räken-
skapsår överstiger etthundra prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring. För sådana stiftelser är avgiften 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 600 kronor i årlig tillsyns-
avgift.

Tillsynsavgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftel-

sens senaste räkenskapsår.

21 §

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig re-

gisterhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgif-
ten 600 kronor. För övriga stiftelser är avgiften, för det fall värdet av stiftel-
sens tillgångar beräknat enligt 2 kap. 4 § bokföringslagen (1998:1078) vid
utgången av föregående räkenskapsår överstiger en och en halv miljon kro-
nor, 425 kronor och i annat fall 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 425 kronor i årlig register-
hållningsavgift.

Avgiften enligt första eller andra stycket ska betalas senast sex månader

efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009 i fråga om 20 § och i

övrigt den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:75.