SFS 2009:297 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

090297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1987:452) om avgif-

ter vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Avgiftslista

1. Ansökningsavgifter

Allmänna domstolsärenden
Ansökan varigenom det anhängiggörs ett ärende om

adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
namn enligt namnlagen (1982:670),
testamentsvittnesförhör,
dödande av förkommen handling,
dödande av inteckning,
förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,
tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §
sambolagen (2003:376),
beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,
förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.
2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen (2003:376),
tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §
ärvdabalken,
förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,

1 Senaste lydelse 2009:290.

SFS 2009:297

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:297

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

förordnande av synemän enligt 9 kap. 24 § jordabalken,
tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska före-
ningar,
likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen
(2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och
2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-
lagen (1994:1220),
kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal
och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,