SFS 2009:298 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

090298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av andra staters anslutning till vissa konventioner
om civilrättsligt samarbete;

beslutat den 16 april 2009.

Regeringen ger till känna följande.

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till

vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS

1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är Island anslu-
ten.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen (S�

1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt Stor-
britannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen
av internationell natur är förutom Förenade kungariket följande främmande
stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern, Dominica, Fiji, Gambia,
Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria,
Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Swaziland,
Tonga samt Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (S�

1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande främ-
mande stater och områden anslutna: Argentina, Armenien, Belgien, Bosnien
och Hercegovina, Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Heliga
Stolen, Island (från den 31 juli 2009), Israel, Italien, Japan, Kina (avser en-
dast Macao), Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slove-
nien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uz-
bekistan, Vitryssland och �sterrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosätt-

ningskonventionen (S� 1971:67) är följande främmande stater anslutna:
Belgien, Danmark, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxem-
burg, Nederländerna, Norge, Turkiet och Tyskland.

5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen (S�

1969:26 och 2000:34) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ären-
den av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater anslutna:
Albanien, Amerikas förenta stater, Antigua och Barbuda, Argentina, Baha-
mas, Barbados, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungari-

SFS 2009:298

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:298

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

ket, Grekland, Indien, Irland, Island (från den 1 juli 2009), Israel, Italien,
Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ma-
kedonien (från den 1 september 2009), Malawi, Mexiko, Monaco, Nederlän-
derna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Saint Vincent
och Grenadinerna, San Marino, Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Slove-
nien, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina,
Ungern, Venezuela och Vitryssland.

6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventio-

nen (S� 1969:36 och 2000:40) angående upplysningar om innehållet i ut-
ländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan,
Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frank-
rike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mexiko, Molda-
vien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryss-
land, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och �sterrike.

7. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen (S�

1975:34, 1980:28 och 2000:37) om bevisupptagning i utlandet i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater
anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados, Bosnien
och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Grekland, Indien, Island (från den 9 maj 2009), Israel,
Italien, Kina, Kuwait, Lettland, Liechtenstein (från den 9 maj 2009), Li-
tauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portu-
gal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slo-
venien, Spanien, Sri Lanka, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.

8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska över-

enskommelsen (S� 1977:4 och 2000:38) om översändande av ansökningar
om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdz-
jan, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweiz, Serbien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och �sterrike.

9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om

internationell rättshjälp (S� 1986:72 och 2000:39) är följande främmande
stater anslutna: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Est-
land, Finland, Frankrike, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedo-
nien, Montenegro, Nederländerna, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slo-
vakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien och Vitryssland.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande (2007:150) av andra

staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)