SFS 2009:299 Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

090299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom;

utfärdad den 16 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1977:178) med vissa be-

stämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brott-
målsdom

dels att 13, 20 a och 20 f §§ samt bilagorna 1 och 3�5 till förordningen ska

ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 21 h §, och en ny bi-

laga, bilaga 6, av följande lydelse.

13 §

1

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av överförande-

konventionen verkställas i Sverige enligt lagen (1972:260) om internatio-
nellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, om påföljden har
dömts ut eller beslutats av någon av följande stater som har tillträtt konven-
tionen: Albanien, Amerikas förenta stater, Andorra, Armenien, Australien,
Azerbajdzjan, Bahamas, Belgien, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Bulga-
rien, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Finland, Frank-
rike, Förenade kungariket och vissa områden för vilkas internationella för-
bindelser Förenade kungariket ansvarar, Georgien, Grekland, Honduras
(från den 1 juli 2009), Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Korea,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Mauritius, Mexiko, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Pa-
nama, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tonga, Trinidad och Tobago, Tur-
kiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela eller �sterrike.

Under de förutsättningar som anges i lagen om internationellt samarbete

rörande verkställighet av brottmålsdom får med tillämpning av överförande-
konventionen verkställighet av fängelsestraff och överlämnande till rätts-
psykiatrisk vård som har dömts ut eller beslutats här i landet anförtros åt en
myndighet i någon av de stater som anges i första stycket.

1 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Honduras tillträder konven-
tionen.

SFS 2009:299

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:299

20 a §

2

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av tilläggsprotokol-

let verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen (1972:260) om
internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom om påfölj-
den har dömts ut eller beslutats här i landet eller av en stat som tillträtt eller
anslutit sig till tilläggsprotokollet.

Vid överförande av verkställighet gäller bestämmelserna i 14 och 17 §§.
Följande stater har tillträtt tilläggsprotokollet: Belgien, Bulgarien, Cypern,

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryss-
land, San Marino, Schweiz, Serbien, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern
och �sterrike.

20 f §

3

Frihetsberövande påföljd får med tillämpning av artikel 67�69 i

Schengenkonventionen verkställas i Sverige eller utomlands enligt lagen
(1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmåls-
dom, om påföljden har dömts ut eller beslutats här i landet eller av någon av
följande stater som är bundna av dessa artiklar i Schengenkonventionen:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Före-
nade kungariket, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och �sterrike.

21 h §

Med tillämpning av Förenta nationernas konvention den 31 oktober

2003 mot korruption (korruptionskonventionen) får förverkande som avses i
artikel 31, punkt 1 i konventionen verkställas i Sverige enligt föreskrifterna i
lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom, om förverkandet har beslutats i någon av de stater som har
tillträtt konventionen och som anges i bilaga 6 till denna förordning.

Om svensk domstol har beslutat om förverkande som avses i artikel 31,

punkt 1 i korruptionskonventionen får verkställighet av förverkandet anför-
tros åt en myndighet i någon av de angivna staterna enligt föreskrifterna i la-
gen om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

I de fall som avses i första och andra styckena tillämpas föreskrifterna i

5 § första stycket och andra stycket 1, 2 och 4�7 samt 6�11, 14�16, 18, 24
och 35�39 §§ lagen om internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom samt föreskrifterna i 4�7, 9, 10 och 12 §§ i denna förordning.
Utöver föreskrifterna i 4 och 9 §§ i denna förordning gäller att en fram-
ställning ska innehålla uppgift om den egendom som kan tas i anspråk för
verkställighet eller det belopp som framställningen avser. Upplysningar ska
också lämnas om den uppgivna egendomens anknytning till den dömde och i
förekommande fall vilka intressen andra än den dömde kan ha i egendomen.

2 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Kroatien har tillträtt tilläggs-
protokollet.

3 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Schweiz har anslutit sig till
konventionen.

background image

3

SFS 2009:299

Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2009:299

Bilaga 1

4

Länder som avses i 21 b §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Andorra, Angola,
Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bo-
livia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien,
Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia,
Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republiken Kongo,
Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salva-
dor, Elfenbenskusten, Eritrea, Estland, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia,
Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Is-
rael, Italien, Jamaica, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Komorerna, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Ma-
laysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Mikronesien, Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro,
Myanmar, Namibia, Nederländerna, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Nordkorea, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis,
Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Samoa, San Marino, São To-
mé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna,
Sierra Leone, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan,
Surinam, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania,
Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien,
Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uz-
bekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe
och �sterrike.

4 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Namibia har tillträtt konven-
tionen.

background image

5

SFS 2009:299

Bilaga 3

5

Länder som avses i 21 f §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Antigua och Bar-
buda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain,
Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasi-
lien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile,
Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska repu-
bliken Kongo, Dominikanska republiken, Djibouti, Ecuador, Egypten, Ekva-
torialguinea, El Salvador, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frank-
rike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Gambia, Geor-
gien, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Irak,
Israel, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazak-
stan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Mali,
Malta, Marocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien,
Monaco, Moçambique, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Neder-
länderna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama,
Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint
Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal,
Serbien, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka,
Sudan, Surinam, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad och To-
bago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern,
Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe
och �sterrike.

5 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Bahamas, Brunei, Irak, Ka-
zakstan, Liechtenstein, Luxemburg, Mongoliet och Qatar har tillträtt konventionen.

background image

6

SFS 2009:299

Bilaga 4

6

Länder som avses i 21 g § första stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Austra-
lien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bolivia, Bos-
nien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Cen-
tralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark,
Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominikanska republiken, Ecua-
dor, Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Estland, Filippinerna, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gambia, Georgien,
Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, Irak, Is-
rael, Italien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan,
Kenya, Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Li-
banon, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Madagaskar, Makedonien,
Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moçam-
bique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia,
Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint
Kitts och Nevis, São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal,
Serbien, Seychellerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Sydafrika,
Tadzjikistan, Tanzania, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenis-
tan, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vitryss-
land, Zambia och �sterrike.

6 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Bahamas, Dominikanska re-
publiken, Förenade Arabemiraten, Honduras, Irak, Israel, Kazakstan, Liechtenstein,
Malaysia, Mongoliet och Uzbekistan har tillträtt tilläggsprotokollet.

background image

7

SFS 2009:299

Bilaga 5

7

Länder som avses i 21 g § andra stycket

Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Argentina, Armenien, Austra-
lien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Benin, Bosnien och
Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Centralafrikan-
ska republiken, Chile, Costa Rica, Cypern, Danmark, Demokratiska republi-
ken Kongo, Djibouti, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Sal-
vador, Estland, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Gam-
bia, Georgien, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Irak, Ita-
lien, Jamaica, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya,
Kirgizistan, Kiribati, Kroatien, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Libanon,
Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Madagaskar, Makedonien, Malawi,
Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien,
Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nederländerna, Ni-
caragua, Niger, Nigeria, Norge, Nya Zeeland, Oman, Panama, Paraguay,
Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis,
São Tomé och Príncipe, Saudiarabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychel-
lerna, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Sydafrika, Tadzjikistan,
Tanzania, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland,
Ukraina, Ungern, Uruguay, Venezuela, Vitryssland, Zambia och �sterrike.

7 Senaste lydelse 2008:75. �ndringen är föranledd av att Bahamas, Guyana, Hondu-
ras, Irak, Kazakstan, Liechtenstein, Mongoliet, Niger och Paraguay har tillträtt till-
läggsprotokollet.

background image

8

SFS 2009:299

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 6

Länder som avses i 21 h §

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta stater, Angola, Antigua
och Barbuda, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas,
Bangladesh, Belgien, Benin, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Brasilien,
Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Djibouti, Dominikanska re-
publiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Fin-
land, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Förenade kungariket, Gabon, Ge-
orgien, Ghana, Grekland, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, In-
donesien, Irak, Israel, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kongo, Kroatien,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liberia, Libyen, Litauen, Luxemburg, Ma-
dagaskar, Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Ma-
rocko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Moçambique, Moldavien, Mon-
goliet, Montenegro, Namibia, Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nigeria,
Norge, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Polen,
Portugal, Qatar, Rumänien, Rwanda, Ryssland, São Tomé och Príncipe, Se-
negal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sri Lanka, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan, Tanzania, Togo, Trinidad och
Tobago, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Uganda, Ungern, Uruguay,
Uzbekistan, Venezuela, Vitryssland, Zambia, Zimbabwe, �sterrike och �st-
timor.