SFS 2009:219 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

090219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefi-

nitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna med den betydelse som anges nedan är avsedda att an-

vändas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 Senaste lydelse 2008:1137.

Beteckning

Betydelse

Cykelöverfart

En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körba-
na eller en cykelbana och som anges
med vägmarkering.
En cykelöverfart är bevakad om tra-
fiken regleras med trafiksignaler el-
ler av en polisman och i annat fall
obevakad

EG-motorfordon

Ett fordon som är avsett att användas
på väg, oavsett om det är färdigbyggt
eller inte, som har minst fyra hjul och
som är konstruerat för en maximihas-
tighet över 25 kilometer i timmen.
Dock undantas spårbundna fordon,
jordbruks- och skogsbrukstraktorer,
mopeder, motorcyklar och motorred-
skap

Färdled

En sådan led eller plats i terrängen
som allmänt används för samfärdsel
men inte är en väg

SFS 2009:219

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:219

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Internationellt körkort

En handling som är avsedd att använ-
das i andra länder och som visar att
innehavaren är behörig att föra bil,
motorcykel eller terrängvagn

Jordbruks- och skogsbrukstraktor

Ett motordrivet fordon med hjul eller
band, och med motor, som har minst
två axlar, som är konstruerade för en
maximal hastighet om lägst 6 kilo-
meter i timmen, vars främsta funk-
tion är som dragfordon och som har
konstruerats särskilt för att dra,
skjuta, frakta eller driva viss utbytbar
utrustning avsedd att användas inom
jord- eller skogsbruk, eller för att dra
släpvagnar avsedda att användas
inom jord- eller skogsbruk. En jord-
bruks- och skogsbrukstraktor kan
vara utrustad för transport av last i
jordbruks- eller skogsbrukssamman-
hang eller med passagerarsäten.

Körbana

En del av en väg som är avsedd för
trafik med fordon, dock inte en cy-
kelbana eller en vägren

Trafikövningsplats

En plats för genomförande av obli-
gatoriska moment vid övningskör-
ning som inte bör utföras på väg

Typintyg

Ett intyg som har utfärdats enligt
5 kap. 8 § i den upphävda fordons-
förordningen (2002:925) eller enligt
62 § i den upphävda fordonskungö-
relsen (1972:595)

Tättbebyggt område

Ett visst område som enligt en lokal
trafikföreskrift ska vara tättbebyggt
område

Utryckningsfordon

Fordon som i vägtrafikregistret är
upptaget som utryckningsfordon

Vägren

En del av en väg som är avsedd för
trafik med fordon, dock inte körbana
eller cykelbana

Yrkesmässig fordonstillverkare

En fordonstillverkare som innehar ett
typgodkännande för fordon

background image

3

SFS 2009:219

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Ändamålsplats

En plats som är avsedd för en viss
trafikantgrupp, en viss verksamhet
eller ett visst ändamål

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009