SFS 2009:300 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

090300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 8 april 2009.

Regeringen föreskriver att 14 och 14 b §§ förundersökningskungörelsen

(1947:948)

1 ska ha följande lydelse.

14 §

2

Läggs en förundersökning ned eller beslutas att åtal inte ska väckas,

ska den som hörts som skäligen misstänkt för brottet underrättas.

Beslutas att förundersökning inte ska inledas eller att en inledd förunder-

sökning ska läggas ned eller att åtal inte ska väckas, ska underrättelse ske till
målsägande som angett brottet eller anmält enskilt anspråk i anledning av
brottet eller begärt att bli underrättad. Har den som övertagit målsägandens
anspråk gjort anmälan om enskilt anspråk, ska även han underrättas.

Underrättelse enligt andra stycket behövs inte vid beslut av polismyndig-

het om att inte inleda eller att lägga ned en förundersökning, om utredningen
inte lett så långt att någon varit skäligen misstänkt för brottet. Underrättelse
till målsäganden ska dock alltid ske om målsäganden har begärt det.

Om en myndighet, en kommun eller ett landsting som har att handlägga

disciplinärenden enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalför-
svaret, m.m. har gjort en åtalsanmälan, ska den som gjort åtalsanmälan ge-
nast underrättas om en åtgärd som avses i andra stycket eller om att ett väckt
åtal har lagts ned.

14 b §

3

Underrättelseskyldighet enligt 27 kap. 31 § rättegångsbalken eller

15 § lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, ska fullgöras av den åkla-
gare som är eller har varit förundersökningsledare.

När en underrättelse har underlåtits enligt 27 kap. 33 § andra stycket rätte-

gångsbalken eller 15 § lagen om hemlig rumsavlyssning, ska den åklagare
som är eller har varit förundersökningsledare underrätta Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra underrättel-

seskyldigheten enligt första och andra styckena ska denna i stället fullgöras
av en annan åklagare.

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2 Senaste lydelse 1996:469.

3 Senaste lydelse 2007:1142.

SFS 2009:300

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:300

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)