SFS 2009:301 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

090301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 8 april 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:780) med instruktion

för Skatteverket ska ha följande lydelse.

1 §

1

Om inte något annat föreskrivs ansvarar Skatteverket för frågor om

1. skatter,
2. socialavgifter,
3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
4. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
5. fastighetstaxering,
6. folkbokföring,
7. registrering av bouppteckningar,
8. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medver-

kan i brottsutredningar,

9. borgenärsuppgifter m.m. enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets han-

tering av vissa borgenärsuppgifter, och

10. utfärdande m.m. av identitetskort enligt förordningen (2009:284) om

identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensions-

grundande inkomst.

Skatteverket ska utöva marknadskontroll över varor som gjorts tillgängli-

ga på marknaden och som faller inom myndighetens ansvarsområde i syfte
att säkerställa att dessa varor uppfyller gällande krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1191.

SFS 2009:301

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009