SFS 2009:303 Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)

090303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i djurskyddslagen (1988:534);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om djurskyddslagen

(1988:534)

2

dels att 12 a § ska upphöra att gälla,
dels att 11 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 28 a §, samt närmast före

28 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 §

3

En veterinär eller någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt

lagen (2009
:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om nå-
gon av följande åtgärder behöver vidtas:

1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,
2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjuk-

dom eller skada hos ett djur, om behandlingen kan orsaka lidande som inte
är obetydligt, eller

3. behandling under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom

injektion.

Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda

djurets liv eller att lindra dess lidande.

I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk nämnd får in-

jektioner ges och ingrepp och behandlingar utföras också av den som har
föreskriven utbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från första stycket.

Anmälan om vanvård m.m.

28 a §

Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner

anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten.

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Lagen omtryckt 2003:1077.

Senaste lydelse av 12 a § 2007:362.

3 Senaste lydelse 2007:362.

SFS 2009:303

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:303

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)