SFS 2009:304 Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

090304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av
teknisk sprit m.m.;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 c § lagen (1961:181) om försälj-

ning av teknisk sprit m.m. ska ha följande lydelse.

5 c §

2

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in

en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva teknisk sprit enligt
5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område får sådan teknisk sprit på ordination av läkaren eller
tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Ansvarsnämnden för
djurens hälso- och sjukvård dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet
att förskriva teknisk sprit.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1998:536.

SFS 2009:304

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009