SFS 2009:305 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

090305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) ska ha följande lydelse.

35 §

2

Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts

hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas
av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstill-
stånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upp-

lysning om detta ska tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att utö-
va yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhandeln med läke-
medel eller djurens hälso- och sjukvård,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1999:98.

SFS 2009:305

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009