SFS 2009:306 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

090306.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 c § läkemedelslagen (1992:859)

ska ha följande lydelse.

22 c §

2

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit in

en läkares eller en tandläkares behörighet att förskriva alkoholhaltiga läke-
medel enligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område, får sådant läkemedel på ordination av läka-
ren eller tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Ansvarsnämnden
för djurens hälso- och sjukvård dragit in eller begränsat en veterinärs behö-
righet att förskriva alkoholhaltiga läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1998:537.

SFS 2009:306

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009