SFS 2009:307 Lag om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

090307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1992:860) om kontroll

av narkotika ska ha följande lydelse.

6 §

2

Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läka-

re, tandläkare eller veterinär. Sådant förordnande ska ske med största försik-
tighet.

Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd dragit in eller begränsat en lä-

kares eller en tandläkares behörighet att förskriva narkotiska läkemedel en-
ligt 5 kap. 11 eller 12 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område får sådant läkemedel inte lämnas ut på ordination av lä-
karen eller tandläkaren. Detsamma gäller om Ansvarsnämnden för djurens
hälso- och sjukvård dragit in eller begränsat en veterinärs behörighet att för-
skriva narkotiska läkemedel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1998:538.

SFS 2009:307

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009