SFS 2009:308 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

090308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning ska ha följande lydelse.

21 §

2

Föreskrifterna i 14�19 §§ gäller inte

1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den
lagen,

2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under

Socialstyrelsens tillsyn, för sådana förseelser i denna yrkesutövning som ska
prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

3. djurhälsopersonal för sådana förseelser i yrkesutövningen som ska prö-

vas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1994:2071.

SFS 2009:308

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009