SFS 2009:310 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905);

090310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 16 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att 28 och 36 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas nya bestämmelser, 28 a�28 c §§, av

följande lydelse.

28 §

2

Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur el-

ler om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder
vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller

vårdare för att skydda tamdjuret

1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart

att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,

2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och

dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och ska-
dat eller dödat tamdjur, eller

3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av

tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller

på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

�&tgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att

skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §.

28 a §

�&tgärder enligt 28 § andra�fjärde styckena får även vidtas av an-

nan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren för att skydda jakthund
som används i jaktlag, tamdjur som befinner sig inom inhägnat område av-
sett för skötsel av tamdjuret eller vilt som hålls i vilthägn eller liknande an-
läggning enligt 41 a §.

Detsamma gäller när uppdrag saknas men den som vidtar åtgärden har

skälig anledning att anta att ett sådant skulle ha lämnats om det funnits möj-
lighet till det.

28 b §

�&tgärder enligt 28 och 28 a §§ får vidtas på annans jaktområde och

trots bestämmelserna i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpar-
ker.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2006:14.

SFS 2009:310

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

2

SFS 2009:310

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

28 c §

Naturvårdsverket ska fortlöpande bedöma om möjligheten att döda

rovdjur med stöd av 28 § andra�fjärde styckena och 28 a § försvårar upprätt-
hållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde eller annars används i stor omfattning. Om Naturvårds-
verket bedömer att så är fallet ska verket genast anmäla detta till regeringen.

36 a §

Den som i sådant fall som avses i 28�28 b §§ har dödat ett djur får

inte flytta djuret utan medgivande från polismyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)