SFS 2009:311 Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

090311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:191) om
bevakningsföretag;

utfärdad den 23 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1974:191) om bevak-

ningsföretag

3

dels att nuvarande 2 a § ska betecknas 16 §,
dels att 5, 6, 8 och 9 §§ samt den nya 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 3 b, 4 a och 13 b §§, av

följande lydelse.

3 b §

En enskild person som tillfälligt bedriver bevakningsverksamhet el-

ler utbildning i Sverige har, utan hinder av 3 §, auktorisation för verksam-
heten om han eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
2. uppfyller de villkor för auktorisation av tillfällig verksamhet som gäller

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, samt

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är

uppfyllda.

Vad som nu har föreskrivits gäller dock endast den som
1. är behörig att bedriva bevakningsverksamhet eller utbildning i en annan

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller

2. under minst två år av de senaste tio åren har bedrivit sådan verksamhet i

den andra staten, om inte yrket är reglerat där.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en

person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att ha auktorisation.

4 a §

Den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar i

Sverige är, utan hinder av 4 §, godkänd för arbetet om han eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
2. uppfyller de villkor för godkännande vid tillfälligt arbete som gäller en-

ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, samt

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är

uppfyllda.

1 Prop. 2008/09:157, bet. 2008/09:JuU12, rskr. 2008/09:221.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L

255, 30.9.2005, s.

22, Celex

32005L0036), ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 141, Celex 32006L0100).

3 Lagen omtryckt 1989:148.

SFS 2009:311

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:311

Vad som nu har föreskrivits gäller dock endast den som
1. är behörig att arbeta i sådan verksamhet som omfattas av denna lag i en

annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
eller

2. under minst två år av de senaste tio åren har arbetat i sådan verksamhet

i den andra staten, om inte yrket är reglerat där.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en

person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att vara godkänd.

5 §

4

Frågor om auktorisation prövas av länsstyrelsen i det län där före-

tagets ledning har sitt säte. Om företagets ledning har sitt säte utanför Sve-
rige, prövas frågan av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen ska inhämta Rikspolisstyrelsens yttrande innan auktorisa-

tion beviljas.

6 §

5

Prövning som avses i 4 § görs beträffande personalen hos ett auktoris-

erat bevakningsföretag av länsstyrelsen i det län där den som prövningen
gäller avses huvudsakligen komma att tjänstgöra. I fråga om föreståndaren
för verksamheten samt ledamöter och suppleanter i företagets styrelse görs
prövningen av den länsstyrelse som utövar tillsyn över företaget.

Godkännande enligt 4 § får begränsas till viss tid, när särskilda skäl före-

ligger.

Frågor om godkännande enligt 4 a § prövas av Länsstyrelsen i Stock-

holms län.

8 §

Tillsyn över auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag utövas

av länsstyrelsen i det län där företagets ledning har sitt säte eller, om före-
tagets ledning har sitt säte utanför Sverige, av Länsstyrelsen i Stockholms
län. Andra myndigheter ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som
behövs för tillsynen.

Vid tillsynen ska länsstyrelsen särskilt kontrollera att de villkor för

auktorisation som anges i 3 § fortfarande är uppfyllda.

9 §

Auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag ska lämna läns-

styrelsen de upplysningar om verksamheten som den begär för sin tillsyn.

Företagen ska före mars månads utgång varje år skicka in en redogörelse

för föregående års verksamhet till länsstyrelsen.

Vad som föreskrivs i andra stycket gäller inte verksamhet som avses i

3 b §.

13 b §

I fråga om verksamhet som avses i 3 b och 4 a §§ gäller att Länssty-

relsen i Stockholms län, om den bedömer att det finns grund för återkallelse
av auktorisation eller godkännande enligt 13 och 13 a §§, får förklara att per-
sonen i fråga inte längre har auktorisation respektive är godkänd. I övrigt
gäller bestämmelserna i 13 och 13 a §§ i tillämpliga delar för sådan verk-
samhet.

4 Senaste lydelse 2006:517.

5 Senaste lydelse 2006:517.

background image

3

SFS 2009:311

16 §

6

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande samt om vill-
kor för de verksamheter som omfattas av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse av tidigare 2 a § 2006:517.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009