SFS 2009:312 Förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

090312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag m.m.;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.

dels att nuvarande 15 § ska betecknas 28 §,
dels att den nya 28 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas nio nya paragrafer, 19–27 §§, av

följande lydelse.

19 §

En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om

bevakningsföretag ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om

1. yrkesutövarens namn, personnummer eller födelsedatum, postadress

och telefonnummer,

2. den verksamhet eller de verksamheter som yrkesutövaren avser att till-

fälligt utöva i Sverige, och

3. eventuella försäkringar för den ersättningsskyldighet som yrkes-

utövaren kan ådra sig i bevakningsverksamheten.

En förhandsanmälan ska även innehålla
1. bevis om yrkesutövarens medborgarskap,
2. intyg om att yrkesutövaren uppfyller kraven enligt 3 b § andra stycket

respektive 4 a § andra stycket lagen (1974:191) om bevakningsföretag och
att det vid utfärdandet av intyget inte finns något förbud för honom eller
henne att utöva yrket,

3. examens- eller utbildningsbevis som har utfärdats av en behörig myn-

dighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam, och

4. intyg om att yrkesutövaren inte har dömts för brott.

20 §

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får med anledning av

en förhandsanmälan enligt 19 § göra en förhandskontroll av yrkesutövarens
yrkeskvalifikationer i enlighet med artikel 7.4 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av
yrkeskvalifikationer

2.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L

255, 30.9.2005, s.

22, Celex

32005L0036), ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG av den 20 november 2006
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 141, Celex 32006L0100).

2 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

SFS 2009:312

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:312

21 §

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska skriftligen under-

rätta yrkesutövaren om huruvida förutsättningarna enligt 3 b § första stycket 1
och 2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen (1974:191) om bevak-
ningsföretag är uppfyllda.

Underrättelsen enligt första stycket ska lämnas inom en månad från det att

myndigheten har mottagit en fullständig förhandsanmälan enligt 19 §.

Om det finns särskilda skäl, får underrättelsen lämnas inom två månader.

I sådant fall ska myndigheten inom en månad informera yrkesutövaren om
varför den tidsfrist som anges i andra stycket inte kan iakttas och när under-
rättelsen kommer att lämnas.

22 §

Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten vid en förhands-

kontroll bedömer att det finns en väsentlig skillnad mellan yrkesutövarens
yrkeskvalifikationer och den yrkesutbildning som krävs i Sverige för den
verksamhet som förhandsanmälan avser och att skillnaden är skadlig för
folkhälsa eller säkerhet, ska myndigheten inom en månad från det att den har
underrättat yrkesutövaren enligt 21 § första stycket ge personen tillfälle att
visa att han eller hon har den kunskap eller kompetens som krävs.

23 §

Om auktorisations- eller godkännandemyndigheten inte har vidtagit

de åtgärder som anges i 21 och 22 §§, gäller inte kravet på att en person ska
ha underrättats enligt 3 b § första stycket 3 lagen (1974:191) om bevaknings-
företag för att ha auktorisation respektive 4 a § första stycket 3 samma lag
för att vara godkänd. Vidare ska personen i sådant fall anses uppfylla de vill-
kor för auktorisation av tillfällig verksamhet respektive villkor för god-
kännande vid tillfälligt arbete som anges i denna förordning eller i föreskrift-
er som meddelats med stöd av förordningen.

24 §

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten får av en behörig

myndighet i den stat där yrkesutövaren är eller har varit verksam begära upp-
lysningar om yrkesutövaren i enlighet med artikel 8 i direktivet.

25 §

En förhandsanmälan som avses i 3 b och 4 a §§ lagen (1974:191) om

bevakningsföretag ska förnyas årligen, om yrkesutövaren avser att fortsätt-
ningsvis tillfälligt utöva verksamheten i Sverige.

26 §

Länsstyrelsen i Stockholms län ska i fråga om sådan verksamhet som

omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag vara behörig myndighet
enligt direktivet.

27 §

Om Länsstyrelsen i Stockholms län förklarar att en yrkesutövare inte

längre har auktorisation eller inte längre är godkänd enligt 3 b respektive
4 a § lagen (1974:191) om bevakningsföretag, ska länsstyrelsen sedan
beslutet vunnit laga kraft underrätta behörig myndighet i den stat där yrkes-
utövaren är eller har varit verksam.

28 §

3

Rikspolisstyrelsen får efter samråd med berörda arbetsmarknads-

och branschorganisationer meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation

3 Senaste lydelse av tidigare 15 § 2006:518.

background image

3

SFS 2009:312

och godkännande samt om villkor för de verksamheter som omfattas av la-
gen (1974:191) om bevakningsföretag. Styrelsen får också meddela de när-
mare föreskrifter som behövs för verkställigheten av nämnda lag och denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009