SFS 2009:313 Förordning om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

090313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för utveckling av
matematikundervisning;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser

som är avsedda att utveckla undervisningen i matematik.

2 §

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång till medel.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvud-

man

1. inom det offentliga skolväsendet för grundskola, obligatorisk särskola,

specialskola eller sameskola, eller

2. för en fristående skola som avses i 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100).
En sådan huvudman som avses i första stycket benämns i denna förord-

ning skolhuvudman.

Statsbidraget ska användas i den verksamhet som avses i första stycket.

Statsbidrag får lämnas för att användas i hela skolhuvudmannens verksam-
het eller i en väl avgränsad del av den.

4 §

Statsbidrag får lämnas för insatser till stöd för metodutveckling, peda-

gogisk utveckling, fördjupade ämneskunskaper och liknande insatser som är
avsedda att utveckla undervisningen i matematik och som syftar till att öka
elevernas måluppfyllelse i ämnet.

5 §

Statsbidraget ska fördelas mellan skolhuvudmän och verksamheter

över hela landet

1. som har olika förutsättningar när det gäller elevgruppernas sammansätt-

ning och storlek, lärarnas utbildning samt verksamheternas storlek och orga-
nisation, och

2. som genomför olika slags insatser enligt 4 §.

SFS 2009:313

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:313

6 §

Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas för kompetenshö-

jande insatser för lärare för vilka statsbidrag har lämnats på något annat sätt.

Beräkning av statsbidrag

7 §

Varje elev som undervisas i den verksamhet som ansökan avser berätti-

gar till ett statsbidrag med 3 000 kr.

Ansökan och beslut

8 §

Efter ansökan från skolhuvudmannen beslutar Statens skolverk om

statsbidrag enligt de förutsättningar som anges i 3–5 §§. Skolverket betalar
också ut statsbidragen.

Uppföljning, redovisning och utvärdering

9 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget används.

10 §

Statens skolverk ska utvärdera statsbidragets effekter.

11 §

En skolhuvudman som har fått statsbidrag utbetalat ska till Statens

skolverk redovisa hur bidraget har använts. Skolhuvudmannen ska även
medverka till att statsbidragets effekter kan utvärderas.

Återbetalning och återkrav

12 §

En skolhuvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalnings-

skyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp,

3. statsbidraget inte har använts för avsett ändamål, eller
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §.
Om en skolhuvudman är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska

Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det
finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge ett återkrav helt eller del-
vis.

Bemyndigande

13 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

Överklagande

14 §

Statens skolverks beslut i ärenden om statsbidrag enligt denna förord-

ning får inte överklagas.

background image

3

SFS 2009:313

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009