SFS 2009:314 Lag om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor;

090314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor;

utfärdad den 23 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:543) om sam-

tjänst vid medborgarkontor

2

dels att 3, 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 § ska utgå,
dels att 1, 2, 5 och 8 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i lagen närmast före 8 § ska införas en ny rubrik av följande ly-

delse,

dels att det i lagen närmast före 9 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Tillgången till personuppgifter⬝.

1 §

3

Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får ingå avtal om

att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, råd och annan så-
dan hjälp till enskilda och i övrigt handlägga förvaltningsärenden med de be-
gränsningar som anges i denna lag eller i förordning (samtjänst vid medbor-
garkontor
).

2 §

Ett samtjänstavtal ska ange vilka förvaltningsuppgifter som ska omfat-

tas av samtjänsten.

Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller som krä-

ver tillgång till personuppgifter ska anges särskilt i avtalet.

Av avtalet ska det även framgå vilken tillgång till personuppgifter som be-

hövs för att de förvaltningsuppgifter som omfattas av avtalet ska kunna utfö-
ras.

Så snart ett samtjänstavtal har träffats eller ändrats ska en kopia av avtalet

sändas in till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Särskilt avtal

5 §

Om samtjänsten omfattar förvaltningsuppgifter som helt eller delvis

innefattar myndighetsutövning eller som kräver tillgång till personuppgifter,
ska den myndighet som ansvarar för förvaltningsuppgifterna träffa ett sär-

1 Prop. 2008/09:123, bet. 2008/09:KU22, rskr. 2008/09:223.

2 Senaste lydelse av 7 § 2004:860.

3 Senaste lydelse 2004:860.

SFS 2009:314

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:314

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

skilt anställnings- eller uppdragsavtal med den som ska utföra dessa uppgif-
ter.

Kommuner och landsting

8 §

Förvaltningsuppgifter, som en kommun eller ett landsting ansvarar för

och som innefattar myndighetsutövning, får omfattas av ett samtjänstavtal
endast i sådana fall som anges i andra stycket.

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt

5 § får i den kommunala myndighetens namn

1. ta emot ansökningar om plats och, med undantag för barn som behöver

särskilt stöd enligt 2 a kap. 9 § skollagen (1985:1100), fördela platser och
lämna erbjudanden om plats för barn i förskoleverksamhet och skolbarnsom-
sorg enligt 2 a kap. skollagen,

2. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gymnasieskolan

och kommunal vuxenutbildning enligt skollagen,

3. ge tillstånd till att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt en

kommunal föreskrift, eller

4. bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)