SFS 2009:315 Förordning om samtjänst vid medborgarkontor

090315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om samtjänst vid medborgarkontor;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen

(2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.

Begränsningar avseende statlig verksamhet

2 §

Förvaltningsuppgifter som statliga myndigheter ansvarar för får inne-

fatta myndighetsutövning endast i den utsträckning som anges i 3 §.

3 §

En arbets- eller uppdragstagare som omfattas av ett särskilt avtal enligt

5 § lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor får i respektive stat-
lig myndighets namn

1. i enklare fall besluta i ärenden om bostadstillägg enligt lagen

(2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,

2. i enklare fall besluta i ärenden om flyttningsbidrag i form av respenning

enligt 8 § förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag,

3. i enklare fall besluta i ärenden om äldreförsörjningsstöd enligt lagen

(2001:853) om äldreförsörjningsstöd och

4. i enklare fall besluta i ärenden om utfärdande av identitetskort enligt

förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Verksamhetsrapporter m.m.

4 §

Statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting som har träffat ett

samtjänstavtal ska, så snart avtalet har träffats eller ändrats, ge in en kopia av
avtalet till Kammarkollegiet.

5 §

Statliga myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal ska genom årli-

ga verksamhetsrapporter redovisa hur verksamheten har bedrivits.

Verksamhetsrapporterna ska ges in till Kammarkollegiet.

SFS 2009:315

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:315

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Uppföljningsansvar m.m.

6 §

Kammarkollegiet ska, utifrån de samtjänstavtal och verksamhets-

rapporter som ska ges in till myndigheten, löpande följa upp verksamhet
som bedrivs enligt samtjänstavtalen.

Om Kammarkollegiet i sin uppföljning upptäcker brister i samtjänstavta-

len eller verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor, ska myndigheten rapportera detta till regeringen.

7 §

Kammarkollegiet ska bistå statliga myndigheter, kommuner och lands-

ting med råd och vägledning om hur samtjänstavtal och verksamhet som be-
drivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor kan utfor-
mas och bedrivas.

Bemyndigande

8 §

Kammarkollegiet får meddela närmare föreskrifter om den redovisning

som enligt 5 § ska ges in till myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)