SFS 2009:318 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199);

090318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 8, 9, 36 och 37 §§ samt rubrikerna när-

mast före 1 kap. 8 och 36 §§ fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)
samt bilagorna 2 och 2 a till förordningen ska ha följande lydelse.

1 kap.

Hyreshus och ägarlägenhet

8 §

1

För hyreshus och ägarlägenhet ska upprättas en tabell (HK-tabell)

över kapitaliseringsfaktorer som utvisar värderelationerna mellan byggnader
tillhörande olika åldersklasser men med samma hyra. Tabellen ska för varje
åldersklass ange relativa kapitaliseringsfaktorer vid olika H-nivåfaktorer och
vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorn lägenhetstyp. För byggna-
der som uppförts under det sjuttonde året före det år då allmän fastighetstax-
ering sker och med en hyra av 100 000 kronor ska faktorn vara 1,00.

Det ska finnas 72 skilda värdenivåer för hyreshus och ägarlägenhet. De er-

hålls genom att de värden som beräknas med ledning av hyra och tillämplig
kapitaliseringsfaktor multipliceras med H-nivåfaktorer. Dessa ska vara 0,4,
0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,1,
2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8,
3,9, 4,0, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5,0, 5,25, 5,5, 5,75, 6,0, 6,25, 6,5, 6,75, 7,0, 7,25,
7,5, 7,75, 8,0, 8,25, 8,5, 8,75, 9,0, 9,25, 9,5, 9,75, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5,
12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0, 14,5 och 15,0. H-nivåfaktorn får bestämmas
olika för bostäder och lokaler inom ett värdeområde.

HK-tabellen ska utformas och värdefaktorerna ålder och lägenhetstyp

klassindelas på det sätt som anges i bilaga 2.

9 §

Riktvärden för värderingsenheter omfattande hyreshus och ägarlägen-

het bestäms och redovisas enligt följande formel.

R = N x H x f
där R = riktvärdet,
N = H-nivåfaktorn för värdeområdet,
H = hyran och
f = kapitaliseringsfaktorn enligt HK-tabellen.

1 Senaste lydelse 2006:327.

SFS 2009:318

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:318

Tomtmark för hyreshus, ägarlägenhet, industribyggnad och övrig byggnad

36 §

2

Riktvärdet för tomtmark avseende hyreshus och ägarlägenhet ska be-

stämmas såsom det i riktvärdeangivelsen angivna värdet per kvadratmeter
byggrätt multiplicerat med värderingsenhetens byggrätt i kvadratmeter.

Riktvärdet för tomtmark avseende industribyggnad och övrig byggnad ska

bestämmas såsom det i riktvärdeangivelsen angivna värdet per kvadratmeter
tomtmark eller byggrätt, multiplicerat med värderingsenhetens tomtareal i
kvadratmeter respektive byggrätt i kvadratmeter bruttoyta.

Riktvärdeangivelsen får endast avse följande i taxeringsvärdenivå anpas-

sade värden per kvadratmeter byggrätt eller per kvadratmeter tomtmark:

1. Om värdet inte överstiger 12 kronor per kvadratmeter tomtmark eller

byggrätt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 kronor

2. Om värdet i kronor per kvadratmeter tomtmark eller byggrätt överstiger
12 men inte 40 kronor: värde i hela 5-tal kronor,
40 men inte 100 kronor: värde i hela 10-tal kronor,
100 men inte 200 kronor: värde i hela 20-tal kronor,
200 men inte 300 kronor: värde i hela 25-tal kronor,
300 men inte 1 000 kronor: värde i hela 50-tal kronor,
1 000 men inte 2 000 kronor: värde i hela 100-tal kronor,
2 000 kronor: värde i hela 200-tal kronor.

37 §

3

Till grund för att bestämma riktvärdeangivelserna för tomtmark till

hyreshus, ägarlägenhet, industribyggnad och övrig byggnad då sådan bris-
tande tillgång till ortspriser som avses i 5 kap. 5 a § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) föreligger, ska tomtvärdetabeller upprättas.

Tomtvärdetabellen för tomtmark till hyreshus och ägarlägenhet ska utvisa

markvärde i kronor per kvadratmeter byggrätt för bostäder och lokaler vid
olika marknadsvärdenivåer för bebyggda hyreshusenheter och ägarlägen-
hetsenheter som uppförts sjuttonde året före det år då allmän fastighetstaxe-
ring sker.

Tomtvärdetabellen för tomtmark till industribyggnad och övrig byggnad

ska utvisa markvärde i kronor per kvadratmeter tomtmark vid olika mark-
nadsvärdenivåer för produktionslokaler av normal standard som uppförts
sjuttonde året före det år då allmän fastighetstaxering sker.

Tomtvärdetabellerna ska utformas på det sätt som framgår av bilagorna

2 a och 7 a.

2 Senaste lydelse 2001:1223.

3 Senaste lydelse 2006:327.

background image

3

SFS 2009:318

Bilaga 2

4

HK-tabeller

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R BOST�DER

RELATIVA KAPITALISERINGSFAKTORER F�R LOKALER

4 Senaste lydelse 2006:327.

H-
nivå-
faktor

Värdeårsklass

1929 1930

�49

1950
�59

1960
�69

1970
�74

1975
�77

1978
�81

1982
�84

1985
�87

1988
�90

1991
�93

1994
�95

1996
�97

1998
�99

2000
�01

2002
�03

2004
�05

2006�

0,4�
2,5

1,00

2,6�
3,9

1,00

4,0�
5,25

1,00

5,5�
7,0

1,00

7,25�
15,0

1,00

H-
nivå-
faktor

Värdeårsklass

1929 1930

�49

1950
�59

1960
�69

1970
�75

1976
�81

1982
�87

1988
�93

1994
�99

2000
�04

2005�

0,4�
15,0

1,00

background image

4

SFS 2009:318

Bilaga 2 a

5

TOMTV�RDETABELL F�R TOMTMARK TILL HYRESHUS OCH �GARL�GENHET

5 Senaste lydelse 2006:327.

Marknadsvär-
de av bebyggd
fastighet med
värdeår 1990
för bostäder,
kr/kvm boarea

Marknadsvär-
de för tomt-
mark,
kr/kvm brutto-
area byggrätt
för bostäder

Taxeringsvärde
för tomtmark,
kr/kvm brutto-
area byggrätt
för bostäder

Marknadsvär-
de av bebyggd
fastighet med
värdeår 1990
för lokaler, kr/
kvm lokalarea

Marknadsvär-
de för tomt-
mark,
kr/kvm brutto-
area byggrätt
för lokaler

Taxeringsvär-
de för tomt-
mark,
kr/kvm brutto-
area byggrätt
för lokaler

1 000

1 000

1 500

1 500

2 000

2 000

2 500

2 500

3 000

3 000

3 500

3 500

4 000

4 000

5 000

5 000

6 000

6 000

7 000

7 000

8 000

8 000

9 000

9 000

10 000

10 000

11 000

11 000

12 000

12 000

13 000

13 000

14 000

14 000

15 000

15 000

16 000

16 000

17 000

17 000

18 000

18 000

19 000

19 000

20 000

20 000

22 000

22 000

24 000

24 000

26 000

26 000

28 000

28 000

30 000

30 000

32 000

32 000

34 000

34 000

36 000

36 000

38 000

38 000

40 000

40 000

42 000

42 000

44 000

44 000

46 000

46 000

48 000

48 000

50 000

50 000
55 000
60 000
70 000
75 000
80 000

background image

5

SFS 2009:318

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009 och tillämpas första gång-

en vid 2010 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009