SFS 2009:319 Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

090319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver att 46 § förordningen (2000:283) om regionalt

bidrag till företagsutveckling ska ha följande lydelse.

46 §

1

Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:155.

SFS 2009:319

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009