SFS 2009:320 Förordning om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete

090320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om finansiering av utvecklingslån och garantier för
utvecklingssamarbete;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete får Styrelsen för interna-

tionellt utvecklingssamarbete (Sida) besluta om finansiering med utveck-
lingslån och garantier (lånebistånd).

Lånebistånd ska användas där detta kan bidra till att uppfylla målen för in-

ternationellt utvecklingssamarbete, reformsamarbete i Östeuropa, samt poli-
tiken för global utveckling.

Utvecklingslån ska bestå av en gåva från Sida och lån till marknadsmässi-

ga villkor lämnad av långivare. Utvecklingslån kan kombineras med garanti
utställd av Sida till långivaren för låntagarens förpliktelser. Garanti kan även
ställas ut av Sida utan samband med utvecklingslån (fristående garanti).

2 §

Sida får lämna lånebistånd till förmån för stater, offentliga organ som

t.ex. länsmyndigheter och kommuner, offentliga affärsdrivande organisatio-
ner och privata företag i länder med vilka Sverige bedriver utvecklingssam-
arbete, reformsamarbete samt selektivt samarbete inom de sektorer som re-
geringen beslutat i respektive lands eller regions samarbetsstrategi.

Sida får lämna lånebistånd om
1. lånebiståndet är till gagn för uthållig fattigdomsbekämpning eller, vad

gäller länderna i Östeuropa, bidrar till regeringens mål för reformsamarbetet,

2. insatsen bedöms ha god samhällsekonomisk avkastning,
3. finns mycket liten risk för marknadsstörning eller snedvridning av kon-

kurrensen inom den finansiella sektorn eller den sektor lånebiståndet finan-
sierar i samarbetslandet, och

4. finansiering genom existerande kapitalmarknader till för mottagaren

rimlig kostnad inte är tillgänglig utan medverkan av bistånd.

Lånebistånd till förmån för stater eller offentliga organ i annan valuta än i

mottagarlandets inhemska valuta, får inte lämnas till eller i länder som har
svår skuldbörda eller kan förväntas få en svår skuldbörda.

3 §

För investeringar som främjar miljömässigt hållbar utveckling kan lå-

nebistånd lämnas även till andra än ovan nämnda landkategorier och sekto-

SFS 2009:320

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:320

rer om det finns särskilda skäl (miljölån). Innan Sida fattar beslut i dessa fall
ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikedepartementet).

4 §

Lånebistånd ska lämnas utan krav på svenskt innehåll i leveranser eller

finansiering (obundet bistånd). Upphandling av varor eller tjänster ska göras
i internationell konkurrens. Sida ska i varje enskilt fall ange vilka upp-
handlingsregler som ska gälla.

5 §

Mottagaren av lånebistånd ska av Sida bedömas ha nödvändig kredit-

värdighet. Sida ska vid sådan bedömning samråda med Exportkredit-
nämnden och berörd långivare.

6 §

Långivare kan vara svensk eller utländsk bank eller finansieringsinsti-

tut som valts av låntagaren och som Sida godkänt. Långivare kan även för-
medlas av Sida.

7 §

Lånebistånd kan lämnas i lokal valuta om Sida bedömer detta lämpligt

ur utvecklingssynpunkt.

8 §

Sida beslutar om de villkor som gäller för den del av utvecklingslånet

som är en gåva. Dessa villkor ska ingå i avtalet mellan långivaren och lånta-
garen. Utbetalning sker genom långivaren eller annan utsedd part enligt plan
som godkänts av Sida där låne- respektive garantitid anpassas till den finan-
sierade insatsens avkastning och låntagarens betalningsförmåga.

9 §

Förmånsgraden för utvecklingslån ska vara högst åttio procent, defi-

nierad som Sidas gåva i förhållande till det finansierade beloppet bestående
av Sidas gåva och lånet till marknadsmässiga villkor.

10 §

Ansökan om lånebistånd görs hos Sida av den som vill ha lånebistånd

eller för mottagarens räkning av långivare eller annan.

11 §

Som ett led i strävan att stärka näringslivets medverkan i utvecklings-

samarbetet ska Sida utveckla sin samverkan med näringslivet genom närma-
re dialog, erfarenhetsutbyte samt ömsesidigt tillvaratagande av kompetens.

Garantier

12 §

Garantier kan ställas ut av Sida i syfte att dela risker och möjliggöra

finansieringslösningar till acceptabla villkor för projekt och insatser som
Sida bedömer vara av stort värde ur utvecklingssynpunkt. Sida får ställa ut
garanti för risker i samband med transaktioner på marknaden. Sida får upp-
dra åt annan aktör att ställa ut garanti.

13 §

Garanti ska lämnas mot riskavspeglande premier som motsvarar sta-

tens ekonomiska risk för åtagandet och administrativa kostnader för garan-
tin. Sida kan subventionera en viss del av denna premie. Denna subvention
ska betraktas som gåvodel i transaktionen. Då garanti lämnas till ett privat
företag ska detta självt bära viss del av risken.

background image

3

SFS 2009:320

Sida ska i första hand samverka med Exportkreditnämnden för att bedöma

vilken premie som ska gälla för varje garanti. Vid behov kan annan aktör el-
ler annat garantiinstitut tillfrågas.

14 § Exportkreditnämnden ska föra Sidas talan vid internationella forum av-
seende regresskrav som kan uppstå i garantiverksamheten. Ersättning som
inflyter härigenom ska tillföras säkerhetsreserven.

15 §

Sidas samlade garantiåtaganden får inte överstiga den garantiram som

regeringen årligen anger för Sida.

Säkerhetsreserv

16 §

En säkerhetsreserv ska upprättas för att täcka eventuella skador vid

garantier utfärdade enligt denna förordning.

17 §

Säkerhetsreserven ska innehålla de garantipremieinbetalningar och

avsättningar som tidigare gjorts under u-kreditsystemet enligt förordningen
(1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) och de
garantipremieinbetalningar och avsättningar som skett under Sidas försöks-
verksamhet med fristående garantier samt framtida återvinningar från skade-
fall i dessa verksamheter.

Säkerhetsreserven ska tillföras garantitagares premier och återvinningar

från skadefall i Sidas verksamhet med utvecklingslån och garantier.

18 §

Säkerhetsreserven ska förvaltas av Exportkreditnämnden. Nämnden

ska göra riskbedömningar. Om säkerhetsreserven inte är tillräcklig för att
täcka de skador som garantiverksamheten ger upphov till har Sida rätt till en
obegränsad upplåning hos Riksgäldskontoret.

Säkerhetsreserven ska placeras på räntebärande konto hos Riksgäldskon-

toret.

Övriga bestämmelser

19 §

För garantiverksamheten ska Exportkreditnämnden för Sidas räkning

varje halvår göra bedömningar av utstående fordringar, åtaganden och risk
för skadefall. Exportkreditnämnden ska vidare varje månad rapportera till
Sida om samtliga penningflöden, likvida tillgångar och nya affärer under pe-
rioden.

Sida och Exportkreditnämnden ska ingå avtal om parternas samverkan un-

der denna förordning. Exportkreditnämnden ska ha rätt till ersättning för sin
medverkan.

20 §

Sidas årsredovisning ska innehålla värderingar av garantiåtaganden.

De principer som anges i garantiförordningen (1997:1006) ska gälla.

21 §

Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

4

SFS 2009:320

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009, då förordningen

(1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) ska upp-
höra att gälla. För krediter beviljade före detta datum ska äldre regler tilläm-
pas.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)