SFS 2009:321 Studiestödsdataförordning

090321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Studiestödsdataförordning;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan be-

handling av personuppgifter som omfattas av studiestödsdatalagen
(2009:287).

Förberedande handläggning

2 §

Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studie-

stödsverksamhet för att förbereda handläggningen av

1. ärenden om studiehjälp för personer som fyller 16 år och som för första

gången skulle kunna få studiehjälp, och

2. ärenden om studiemedel för personer som har antagits till en utbildning

som berättigar till studiemedel.

�renden om studiehjälp

3 §

Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 1 får i fråga om

1. den person som fyller 16 år endast avse uppgifter om namn, adress,

folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt
identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekre-
tessmarkering, medborgarskap och invandrings- och utvandringsdatum, och

2. den eller de som senast mottog allmänt eller förlängt barnbidrag för den

person som fyller 16 år endast avse namn, adress, folkbokföringsort, person-
nummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer
som getts av Centrala studiestödsnämnden, sekretessmarkering, medborgar-
skap, invandrings- och utvandringsdatum och bankkonto.

Uppgifter som anges i första stycket 2 får även behandlas i fråga om den

eller de som i annat fall kan få studiehjälp utbetalad för den person som
fyller 16 år.

Uppgifter om andra personer får inte utan den registrerades samtycke

behandlas enligt 2 § 1.

SFS 2009:321

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:321

�renden om studiemedel

4 §

Behandlingen av personuppgifter enligt 2 § 2 får i fråga om

1. den person som har antagits till en utbildning endast avse uppgifter om

namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, fö-
delsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studie-
stödsnämnden, sekretessmarkering, medborgarskap, invandrings- och ut-
vandringsdatum, studieresultat och den utbildning som antagningen avser,
och

2. barn som den person som har antagits till en utbildning är vårdnads-

havare för endast avse personnummer, samordningsnummer eller födelsetid.

Uppgifter om andra personer får inte utan den registrerades samtycke be-

handlas enligt 2 § 2.

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner

5 §

För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen

(2009:287) får utan den registrerades samtycke endast uppgifter om namn,
adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid,
särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden,
medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas.

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för studier

6 §

För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen

(2009:287) får utan den registrerades samtycke endast uppgifter om namn,
adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifika-
tionsnummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av
studiestöd och studietid behandlas.

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

7 §

Direkt elektronisk tillgång till personuppgifter i ett ärende om studie-

stöd, som inte behövs för återbetalning eller återkrav av studiestöd, ska be-
gränsas senast tre år efter utgången av det kalenderår då studiestöd senast be-
viljades i ärendet eller ansökan om studiestöd avslogs. Det innebär att bara
ett begränsat antal personer som arbetar i myndighetens studiestöds-
verksamhet får ha sådan tillgång till personuppgifterna i ärendet. Behövs
personuppgifterna för ett nytt ärende om studiestöd, får begränsningen upp-
hävas.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om be-

gränsning av intern elektronisk tillgång enligt första stycket.

8 §

Centrala studiestödsnämnden får, i fråga om personuppgifter som inte

omfattas av 7 §, meddela föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång
till personuppgifterna för den som arbetar i myndighetens studiestöds-
verksamhet. Sådan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han
eller hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverk-
samheten.

background image

3

SFS 2009:321

9 §

Centrala studiestödsnämnden ska, inför beslut om att meddela före-

skrifter enligt 7 och 8 §§, samråda med Datainspektionen.

Direktåtkomst

10 §

Försäkringskassans direktåtkomst till personuppgifter som behandlas

i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast avse upp-
gifter om personnummer, samordningsnummer, särskilt identifikations-
nummer som getts av Centrala studiestödsnämnden, utbetalat studiestöds-
belopp för en viss tidsperiod, beviljat studiestöd för en viss tidsperiod och
typ av studiestöd.

11 §

Arbetslöshetskassornas direktåtkomst till personuppgifter som be-

handlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet får endast
avse uppgifter enligt 23 § förordningen (1997:835) om arbetslöshets-
försäkring och särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala studie-
stödsnämnden.

12 §

En läroanstalt får ha direktåtkomst till de personuppgifter som be-

handlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet som läro-
anstalten själv har lämnat till Centrala studiestödsnämnden och till ankny-
tande uppgifter om särskilt identifikationsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, namn och sekretessmarkering. Läroanstalten får också
ha direktåtkomst till uppgifter om att Centrala studiestödsnämnden har be-
slutat eller sänt meddelande till parten i ett ärende om studiestöd.

13 §

En socialnämnd får ha direktåtkomst till personuppgifter som behand-

las i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet i den utsträckning
som anges i 2 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall
enligt socialtjänstlagen (2001:453).

En socialnämnd får ha direktåtkomst enligt första stycket först sedan

Centrala studiestödsnämnden har försäkrat sig om att handläggare hos
socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i
ärenden hos socialnämnden.

14 §

Direktåtkomst enligt 10�13 §§ får inte avse personuppgifter till vilka

den direkta elektroniska tillgången har begränsats enligt 7 §.

Annat elektroniskt utlämnande

15 §

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst
enligt följande.

background image

4

SFS 2009:321

Mottagare

Personuppgifter

Kronofogdemyndigheten

Uppgifter som krävs för handlägg-
ning av ärenden enligt lagen
(1990:746) om betalningsföreläggan-
de och handräckning och mål enligt
lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m. som initieras
av Centrala studiestödsnämnden.

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att fullgöra
skyldigheten att lämna kontroll-
uppgift enligt lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgif-
ter och uppgifter som krävs för att
fullgöra skyldigheten att underrätta
Skatteverket enligt folkbokförings-
förordningen (1991:749).

Bank eller annan
betalningsförmedlare

Namn, adress, personnummer, sam-
ordningsnummer, särskilt identifika-
tionsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, kontonummer,
belopp, utbetalningsdatum och avise-
ringstext.

Inkassoföretag

Namn, adress, personnummer, sam-
ordningsnummer, särskilt identifika-
tionsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, skulduppgifter,
den åtgärd som Centrala studiestöds-
nämnden begär att inkassoföretaget
ska vidta och orsak till en återkallelse
av begäran.

Myndighet som begär det eller
sådant organ som anges i bilagan
till sekretesslagen (1980:100)
som begär det

Namn, adress, den studerandes läns-
kod, kommunkod, läroanstaltens kod,
studievägskod, årskurs, läroanstal-
tens namn, utbildningens namn och
läroanstaltens länskod.

Kommun

Personnummer, samordningsnum-
mer, särskilt identifikationsnummer
som getts av Centrala studiestöds-
nämnden, kommunkod, läroanstaltens
kod, studieväg, klass, studietid, tid för
studieavbrott och närvaro på läroan-
stalten i fråga om studerande som har
fått studiehjälp och som ansökt om
stöd enligt 5

kap. 33 § skollagen

(1985:1100) samt namn, adress,
personnummer och samordningsnum-
mer för betalningsmottagare av stu-
diehjälpen.

background image

5

SFS 2009:321

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke också

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst i
den utsträckning det behövs för att någon annan ska kunna lämna ut person-
uppgifter elektroniskt till myndigheten.

Gallring

16 §

Riksarkivet får meddela föreskrifter om att personuppgifter får beva-

ras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål samt för redovis-
ningsändamål, även om föreskrifterna kommer att avvika från bestämmel-
serna om gallring i 16 § första stycket studiestödsdatalagen (2009:287).
Riksarkivet ska inför beslut om att meddela föreskrifter samråda med Data-
inspektionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 7�9, 14 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän

den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Företag som tar fram och till
studerande distribuerar bevis
om studiestöd för studier

Namn, adress, personnummer, sam-
ordningsnummer, särskilt identi-
fikationsnummer som getts av Cen-
trala studiestödsnämnden, typ av be-
vis, giltighetstid för beviset och under
vilken tidsperiod den studerande har
beviljats studiestöd för studier.

�rebro kommun

Namn, personnummer, samordnings-
nummer, särskilt identifikations-
nummer som getts av Centrala studie-
stödsnämnden, beviljat belopp i bi-
drag enligt förordningen (1995:667)
om bidrag till vissa funktionshindrade
elever i gymnasieskolan som utbeta-
las till �rebro kommun för kostnad
för kost, logi och annan service i sam-
band med boendet som kommunen
tillhandahåller samt den totala kostna-
den för sådant.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009