SFS 2009:322 Lag om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn

090322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:1339) om
Justitiekanslerns tillsyn;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (1975:1339) om

Justitiekanslerns tillsyn ska ha följande lydelse.

6 §

2

Har befattningshavare åsidosatt vad som åligger honom i hans tjänst

och kan felet beivras genom disciplinärt förfarande, får Justitiekanslern göra
anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd. Om den
som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjuk-
vården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller yrke inom dju-
rens hälso- och sjukvård har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke
eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva detta, får Justitie-
kanslern göra anmälan till den som har befogenhet att besluta om återkallel-
se av legitimationen eller behörigheten. Motsvarande anmälan får göras i
fråga om begränsning av sådan legitimerad yrkesutövares behörighet, om
denne har missbrukat sin behörighet på något annat sätt. Om den som är le-
gitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhan-
deln med läkemedel eller djurens hälso- och sjukvård varit oskicklig vid ut-
övning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket, får
Justitiekanslern göra anmälan i fråga om prövotid till den som har befogen-
het att besluta därom.

Anser Justitiekanslern det vara påkallat att befattningshavare avskedas

eller avstänges från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller
upprepad tjänsteförseelse, får han göra anmälan härom till den som har befo-
genhet att besluta om sådan åtgärd.

När Justitiekanslern har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i för-

sta eller andra stycket ska han i ärendet få tillfälle att komplettera egen utred-
ning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av någon annan
samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu sagts gäller dock inte
ärenden om avstängning.

7 §

3

Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om

tillämpningen av särskilda bestämmelser för offentliga tjänstemän i lag eller
annan författning om disciplinansvar eller om avskedande eller avstängning

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1998:541.

3 Senaste lydelse 1998:541.

SFS 2009:322

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:322

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

från tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får Justitie-
kanslern föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i frå-
ga om myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot den som tillhör
hälso- och sjukvårdspersonalen eller djurhälsopersonalen eller är krigsman
eller disciplinansvarig enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom to-
talförsvaret, m.m. samt i fråga om myndighets beslut i ärende om prövotid
eller sådan behörighetsfråga som avses i 6 § första stycket. Närmare bestäm-
melser om sådan talan meddelas i lag eller annan författning.

Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt ändring vid

domstol i beslut som avses i första stycket och har beslutet tillkommit efter
anmälan av Justitiekanslern, företräder Justitiekanslern det allmänna som be-
fattningshavarens motpart i tvisten. Detsamma gäller, om Justitiekanslern
har sökt ändring i beslutet.

Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om arbetsgivare ska i fråga

om tvister som avses i denna paragraf äga motsvarande tillämpning på Justi-
tiekanslern. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § första stycket lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister ska dock ej tillämpas i fråga om
tvist i vilken Justitiekanslern för talan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)