SFS 2009:323 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

090323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (1986:765) med

instruktion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

6 §

2

Ombudsman avgör ärende genom beslut, vari han får uttala sig om hu-

ruvida åtgärd av myndighet eller befattningshavare strider mot lag eller
annan författning eller annars är felaktig eller olämplig. Ombudsman får
även göra sådana uttalanden som avser att främja enhetlig och ända-
målsenlig rättstillämpning.

Ombudsman får som särskild åklagare väcka åtal mot befattningshavare

som genom att åsidosätta vad som åligger honom i tjänsten eller uppdraget
har begått annan brottslig gärning än tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihets-
brott. Ger utredningen i ärende ombudsman anledning anta att sådan brotts-
lig gärning begåtts, tillämpas vad som föreskrivs i lag om förundersökning,
åtal och åtalsunderlåtelse samt om allmän åklagares befogenheter i övrigt i
fråga om brott under allmänt åtal. I mål som har väckts vid tingsrätt bör talan
fullföljas till Högsta domstolen endast om synnerliga skäl föranleder det.

Om befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger honom i

tjänsten eller uppdraget gjort sig skyldig till fel, som kan beivras genom dis-
ciplinärt förfarande, får ombudsman göra anmälan till den som har befogen-
het att besluta om disciplinpåföljd. Om den som är legitimerad eller annars
behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården, detaljhan-
deln med läkemedel eller inom djurens hälso- och sjukvård har varit grovt
oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart
olämplig att utöva detta, får ombudsman göra anmälan till den som har befo-
genhet att besluta om återkallelse av legitimationen eller behörigheten. Mot-
svarande anmälan får göras i fråga om begränsning av sådan legitimerad yr-
kesutövares behörighet, om denne har missbrukat sin behörighet på något
annat sätt. Om den som är legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjuk-
vården, tandvården, detaljhandeln med läkemedel eller djurens hälso- och
sjukvård varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig
olämplig att utöva yrket, får ombudsman göra anmälan i fråga om prövotid
till den som har befogenhet att besluta därom.

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1998:540.

SFS 2009:323

Utkom från trycket
den 6 maj 2009

background image

2

SFS 2009:323

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Anser ombudsman det vara påkallat att befattningshavare avskedas eller

avstängs från sin tjänst på grund av brottslig gärning eller grov eller uppre-
pad tjänsteförseelse, får han göra anmälan härom till den som har befogenhet
att besluta om sådan åtgärd.

När ombudsman har gjort anmälan i ett sådant ärende som avses i tredje

eller fjärde stycket ska han i ärendet få tillfälle att komplettera egen utred-
ning och att yttra sig över utredning som har tillförts ärendet av någon annan
samt att närvara, om muntligt förhör hålls. Vad som nu har sagts gäller dock
inte ärenden om avstängning.

7 §

3

Har myndighet meddelat beslut mot befattningshavare i ärende om

tillämpningen av särskilda bestämmelser för tjänstemän i lag eller annan för-
fattning om disciplinansvar eller om avskedande eller avstängning från
tjänsten på grund av brottslig gärning eller tjänsteförseelse, får ombudsman
föra talan vid domstol om ändring i beslutet. Detsamma gäller i fråga om
myndighets beslut i ärende om disciplinansvar mot den som tillhör hälso-
och sjukvårdspersonalen eller djurhälsopersonalen eller är krigsman eller
disciplinansvarig enligt lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom total-
försvaret, m.m. samt i fråga om myndighets beslut i ärende om prövotid eller
sådan behörighetsfråga som avses i 6 § tredje stycket. Närmare bestämmel-
ser om sådan talan meddelas i lag eller annan författning.

Har befattningshavare enligt vad därom är föreskrivet sökt ändring vid

domstol i beslut som avses i första stycket och har beslutet tillkommit efter
anmälan av ombudsman, företräder ombudsmannen det allmänna som be-
fattningshavarens motpart i tvisten. Detsamma gäller, om ombudsmannen
har sökt ändring i beslutet.

Vad i lag eller annan författning är föreskrivet om arbetsgivare ska i fråga

om tvister som avses i denna paragraf äga motsvarande tillämpning på om-
budsman. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § och 5 kap. 1 § första stycket lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister ska dock ej tillämpas i fråga om
tvist i vilken ombudsman för talan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1998:540.