SFS 2009:324 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

090324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:715) om finansiella

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

dels att 53 § samt punkterna 1 och 2 i ikraftträdande- och övergångsbe-

stämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 50 § ska lyda ⬝Bemyndiganden⬝.

53 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från be-

stämmelserna om tidsfrister i 3, 9, 16, 31, 33, 38, 42 och 44�46 §§, om det
kan ske utan att syftet med bestämmelserna åsidosätts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008 i fråga om 1�36 och

42�54 §§ och den 1 januari 2012 i fråga om 37�41 §§.

2. Förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av

restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska upphöra att gälla den
1 augusti 2008 och förordningen (1988:1598) om finansiering av hanter-
ingen av visst radioaktivt avfall m.m. ska upphöra att gälla den 1 januari
2012.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:324

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009