SFS 2009:325 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

090325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 26, 30 och 31 §§ samt bilaga 2 till artskydds-

förordningen (2007:845) ska ha följande lydelse.

26 §

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte be-

driva handel med

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Euro-

peiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning

har markerats med N eller n, och

3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets

förordning (EG) nr 338/97.

Kravet på tillstånd gäller även om handeln avser något som enligt 30 § el-

ler enligt föreskrifter eller dispensbeslut som har meddelats med stöd av 32 §
är undantaget från förbudet i 25 §.

30 §

Förbudet i 25 § gäller inte

1. handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats el-

ler, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med jaktlagen (1987:259), om
inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),

2. döda djur och ägg samt del eller vara av djur, om det visas att exempla-

ret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

3. levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från na-

turen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

4. levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten el-

ler djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,

5. handel med döda djur som utgör ett naturligt led i en prepareringsverk-

samhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 35 §,

6. djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella akti-

viteter i rådets förordning (EG) nr 338/97,

7. förvar av och handel med fasan, rapphöna och gräsand,
8. döda exemplar av dalripa, rödhöna, klipphöna, ringduva, bläsgås, grå-

gås, bläsand, kricka, stjärtand, skedand, brunand, vigg, bergand, ejder, sjö-
orre, fjällripa, tjäder, orre, sothöna, enkelbeckasin och morkulla, eller

9. försäljning m.m. av döda djur och växter och delar därav som bedrivs

inbördes mellan sådana museer och andra institutioner som enligt 36 § har
undantagits från kraven på tillstånd för viss prepareringsverksamhet.

SFS 2009:325

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:325

31 §

Kravet på tillstånd enligt 26 § gäller inte handel med odlade växter,

fasan, rapphöna och gräsand.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2009:325

Bilaga 2

Kärlväxter: Orkidéer (samtliga arter i familjerna Orchidaceae och Cypri-
pediaceae
utom de som anges i bilaga 1) är fridlysta enligt 8 § i hela landet.

Gulkronill (Hippocrepis emerus) är fridlyst enligt 8 § i hela landet.
Gullviva (Primula veris) är fridlyst dels enligt 8 § i Hallands, Skåne och

�rebro län, dels enligt 9 § i hela landet.

Gulsippa (Anemone ranunculoides) är fridlyst dels enligt 8 § i Blekinge,

Jämtlands och Västernorrlands län, dels enligt 9 § i Södermanlands och Väs-
tra Götalands län.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009