SFS 2009:326 Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

090326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska organismer;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 18 och 25 §§ förordningen (2008:245) om ke-

miska produkter och biotekniska organismer och bilagan till förordningen
ska ha följande lydelse.

18 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. sådana kunskapskrav, försiktighetsmått och produktval som avses i

2 kap. 2–4 §§ miljöbalken i fråga om hantering, införsel och utförsel av ke-
miska produkter, biotekniska organismer och varor,

2. produktregistret,
3. vilka uppgifter som ska finnas med i en anmälan enligt 3 §,
4. vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 § senast ska göras,
5. skyldighet att anmäla till produktregistret även i fall som enligt 5 § är

undantagna från anmälningsplikt,

6. vilka uppgifter som ska lämnas enligt 6 §,
7. vilka kemiska produkter som ska anses vara särskilt farliga produkter,
8. anteckningar om överlåtelser enligt 10 §,
9. att bestämmelserna om särskilt farliga produkter i 7 och 9–14 §§ ska

gälla också i fråga om andra kemiska produkter som det finns särskilda skäl
för att hantera på samma sätt,

10. sådan produktinformation och uppgiftsskyldighet som avses i 14 kap.

19 § miljöbalken,

11. förbud, hantering, import och export som behövs för verkställigheten

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 ja-
nuari 2003 om export och import av farliga kemikalier

1,

12. förbud som behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga
organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel
i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och
om ändring av direktiv 1999/13/EG

2, senast ändrat genom Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008

3, och

1 EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

2 EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).

3 EUT L 311, 21.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1137).

SFS 2009:326

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:326

13. krav på tillstånd eller särskilda villkor för hantering, införsel och ut-

försel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som utöver
det som följer av 1–12 behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt.

Innan Kemikalieinspektionen med stöd av första stycket 1 meddelar en fö-

reskrift som har betydelse för transporter, ska inspektionen samråda med den
eller de berörda transportmyndigheter som avses i 2 § förordningen
(2006:311) om transport av farligt gods.

25 §

Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndighet som avses i

1. artikel 4 i förordning (EG) nr 304/2003,
2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004

av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

4,

3. artikel 5 i direktiv 2004/42/EG,
4. artikel 121 i förordning (EG) nr 1907/2006

5, och

5. artikel 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/

2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning
av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/
EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

6.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

5 EUT L 396, 30.12. 2006, s. 1 (Celex (32006R1907).

6 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

background image

3

SFS 2009:326

Bilaga

3307 49 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet

luktgivande preparat som används vid religiösa ceremonier (andra än ”agar-
batti” och andra luktgivande preparat som verkar genom bränning).

3307 90 Lösningar för kontaktlinser eller konstgjorda ögon; kroppsvårds-

medel för djur.

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att

användas som tvål, i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, även inne-
hållande tvål; registreringsplikten omfattar endast:

3824 79 Andra blandningar innehållande halogenerade derivat av metan,

etan eller propan (andra än de i 3824 71–3824 78).

3824 81 Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid).
3824 82 Blandningar och preparat innehållande polyklorerade bifenyler

(PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB).

3824 83 Blandningar och preparat innehållande tris(2,3-dibrompro-

pyl)fosfat.

3824 90 Andra kemiska preparat samt preparat från kemiska eller när-

stående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av natur-
produkter), som inte är nämnda eller inbegripna någon annanstans i denna
bilaga.

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form, enligt följande:

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009