SFS 2009:327 Förordning om ändring i förordningen (2007:380) om miljöbilspremie;

090327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:380) om
miljöbilspremie;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2007:380) om miljö-

bilspremie ska ha följande lydelse.

3 §

Med miljöbil avses i denna förordning en personbil som

1. är indelad i Miljöklass 2005, Miljöklass 2005 PM, Miljöklass El eller

Miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen och

a) enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

per kilometer vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift
endast med bensin eller för drift med bensin i kombination med elenergi,

b) enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 120 gram koldioxid

och 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning, om bilen är ut-
rustad med teknik för drift endast med diesel eller för drift med diesel i kom-
bination med elenergi,

c) enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilometer blandad körning, om bilen är ut-
rustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt eller
delvis med annat bränsle än bensin eller gasol,

d) enligt uppgift i vägtrafikregistret har en bränsleförbrukning som inte

överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer blandad körning, om bilen
är utrustad med en motor med styrd tändning och med teknik för drift helt el-
ler delvis med annat bränsle än bensin eller gasol, eller

e) enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar

mer elenergi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer körning, om bilen är in-
delad i Miljöklass El,

2. inte är typgodkänd för sådan drift som anges i 1 c eller d, om bilens till-

verkare eller generalagent kan visa att bilen uppfyller de krav som gäller för
indelning i Miljöklass 2005, eller

3. uppfyller gränsvärdena för Euro 5 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av
motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nytto-
fordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation
och underhåll av fordon

1 och utan att vara indelad i någon miljöklass upp-

fyller något av de krav på uppgifter i vägtrafikregistret som anges i 1 a–c.

1 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1 (Celex 32007R0715).

SFS 2009:327

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:327

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

En automatväxlad bil ska anses vara en miljöbil enligt 1 c eller d, om den

förutom transmissionen och de komponenter som hör till transmissionen är
likvärdig med en manuellt växlad bil som är en miljöbil enligt någon av de
punkterna.

4 §

2

Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en miljöbils-

premie med 10 000 kronor betalas ut

1. till en fysisk person som under tiden från och med den 1 april 2007 till

och med den 30 juni 2009 har förvärvat en ny miljöbil som tidigare inte har
varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer
på bilen i enlighet med den förordningen,

2. tidigast sex månader efter den dag då bilen förvärvades, och
3. endast om den person som anges i 1 enligt uppgift i vägtrafikregistret

inte har överlåtit bilen till en ny ägare.

Om det finns särskilda skäl får en miljöbilspremie betalas ut till en fysisk

person som har förvärvat en ny miljöbil trots att villkoret om påställning i
första stycket 1 inte är uppfyllt.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2009. Den nya lydelsen av 3 §

ska dock tillämpas för tid från och med den 2 juli 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:700.