SFS 2009:328 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

090328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1984:3) om kärn-

teknisk verksamhet

3

dels att 5 a, 7 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, av föl-

jande lydelse.

5 a §

4

Tillstånd att uppföra en kärnkraftsreaktor får inte meddelas.

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd här i riket slutförvara använt

kärnbränsle eller kärnavfall från en kärnteknisk anläggning eller en annan
kärnteknisk verksamhet i ett annat land. Detsamma gäller sådan lagring som
sker i avvaktan på slutförvaring (mellanlagring). Tillstånd får medges endast
om det finns synnerliga skäl och genomförandet av det program som avses i
12 § inte försvåras.

Tillstånd enligt denna lag får inte avse transporter av använt kärnbränsle

eller kärnavfall till platser eller länder som anges i 20 a § strålskyddslagen
(1988:220).

7 §

Ett tillstånd får begränsas till att avse en viss tid. Om tillståndet avser

transport av använt kärnbränsle eller kärnavfall till eller från Sverige, får till-
ståndet inte gälla för längre tid än tre år.

27 §

5

Den som inte fullgör vad tillsynsmyndigheten begär eller beslutar

med stöd av 17 eller 18 § eller vad den lokala säkerhetsnämnden begär med
stöd av 21 § eller som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar myndig-
heten eller nämnden oriktiga uppgifter, döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

27 a §

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter

mot rådets förordning (Euratom) nr 2587/1999 av den 2 december 1999 om

1 Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222.

2 Jfr rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och
kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (EUT L 337,
5.12.2006, s. 21, Celex 32006L0117).

3 Lagen omtryckt 1992:1536.

4 Senaste lydelse 1995:875.

5 Senaste lydelse 2006:648. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2009:328

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:328

vilka investeringsprojekt som ska meddelas kommissionen i enlighet med
artikel 41 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemen-
skapen

6 genom att inte underrätta kommissionen om investeringsprojekt en-

ligt det som följer av artikel 1.1 eller 1.2 eller genom att vid upp-
giftslämnandet lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

27 b §

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bry-

ter mot kommissionens förordning (Euratom) nr 302/2005 av den 8 februari
2005 om genomförandet av Euratoms kärnämneskontroll

7 genom att

1. uppföra eller driva en kärnteknisk anläggning utan att fullgöra sin skyl-

dighet att

a) redovisa en grundläggande teknisk beskrivning av anläggningen och

eventuell malmbrytning i verksamheten enligt det som följer av artiklarna 3,
4 och 24.1,

b) lämna uppgifter om verksamhetsprogram enligt det som följer av artik-

larna 5 och 24.1,

c) följa de särskilda kontrollbestämmelser som kommissionen har beslutat

enligt artikel 6.1 och 6.2,

d) upprätthålla ett system för bokföring och kontroll av kärnämne eller ge

kommissionen eller kommissionens inspektörer tillgång till dokumentation
och driftrapporter enligt det som följer av artiklarna 7–9, 24.2 och 30.2,

e) lämna bokföringsrapporter enligt det som följer av artiklarna 10, 25 och

30.2,

f) sända rapporter om inventarieförändringar enligt det som följer av artik-

larna 12, 25 och 30.2 eller i en sådan rapport rapportera om nukleära trans-
formationer enligt artikel 16 eller identifiera kärnämne enligt artikel 17,

g) sända rapporter om materialbalans och förteckningar över fysiskt

inventarium enligt det som följer av artiklarna 13, 25 och 30.2 eller i en så-
dan rapport eller förteckning identifiera kärnämne enligt artikel 17,

h) lämna särskilda rapporter enligt det som följer av artiklarna 14, 15, 22

och 25,

i) efter ett beviljat undantag från rapporteringskrav lämna rapporter enligt

det som följer av artikel 19.3 eller 19.4 eller lämna en begäran enligt det som
följer av artikel 19.5,

j) lämna in förhandsanmälan enligt det som följer av artiklarna 20, 21 eller

31 eller i en sådan anmälan identifiera kärnämne enligt artikel 17,

k) lämna meddelande om ändrat datum enligt artikel 23, eller
l) lämna årsrapporter om avfall enligt det som följer av artikel 32,
2. lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter till kommissionen i under-

rättelser som avses i 1,

3. transportera eller tillfälligt lagra kärnämne utan att fullgöra sin skyldig-

het att dokumentera detta enligt artikel 26, eller

4. i sin egenskap av mellanhand underlåta att bevara dokumentation om

leverans av kärnämne enligt artikel 28.

6 EGT L 315, 9.12.1999, s. 1 (Celex 31999R2587).

7 EUT L 54, 28.2.2005, s. 1 (Celex 32005R0302).

background image

3

SFS 2009:328

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009