SFS 2009:329 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

090329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 20 a, 24 och 42 §§ strålskydds-

lagen (1988:220) ska ha följande lydelse.

20 a §

3

Tillstånd enligt 20 § får inte avse transporter av radioaktivt avfall

till

1. en plats söder om 60 grader sydlig bredd,
2. ett land utanför Europeiska unionen, om landet är part i partnerskaps-

avtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess
medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000
(SÖ 2002:42), eller

3. ett land där import av radioaktivt avfall är förbjuden eller där det kan

antas att det saknas förmåga att ta hand om sådant avfall på ett säkert sätt.

24 §

4

Ett tillstånd får begränsas till att avse en viss tid. Om tillståndet avser

transport av radioaktivt avfall till eller från Sverige, får tillståndet inte gälla
för längre tid än tre år.

42 §

5

Beslut i det enskilda fallet enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Beslut i frågor som avses i 27 § eller 30 § tredje stycket
överklagas dock hos regeringen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag

med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

Beslut som har meddelats enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte

annat bestäms.

1 Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222.

2 Jfr rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och
kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle (EUT L 337,
5.12.2006, s. 21, Celex 32006L0117).

3 Senaste lydelse 1995:874.

4 Senaste lydelse 1995:874.

5 Senaste lydelse 1998:841.

SFS 2009:329

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:329

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)