SFS 2009:330 Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

090330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2000:1064) om kontroll

av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd ska
upphöra att gälla vid utgången av maj 2009.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222.

SFS 2009:330

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009