SFS 2009:331 Lag om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

090331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen
av visst radioaktivt avfall m.m.;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2006:652) om upphävande

av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt av-
fall m.m. ska ha följande lydelse.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1988:1597) om finansiering

av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska upphöra att gälla vid ut-
gången av 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8, rskr. 2008/09:222.

SFS 2009:331

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009