SFS 2009:332 Förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden;

090332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1141) med
instruktion för Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden;

utfärdad den 23 april 2009.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1141) med instruktion

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande lydelse.

9 §

I arbetsordningen får det anges att andra ärenden än de som avses i 5 §

och 6 § första stycket får avgöras av den som nämnden bestämmer.

Utöver vad som följer av första stycket får nämnden, i fråga om tillsyns-

och kontrollärenden enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbe-
kämpande verksamhet, i arbetsordningen eller genom ett särskilt beslut
lämna över till nämndens ordförande eller vice ordförande att fatta beslut av
enkel beskaffenhet. Ett sådant överlämnade får dock inte avse behörighet att
fatta beslut om underrättelse till enskild enligt 3 § lagen om tillsyn över viss
brottsbekämpande verksamhet. Beslut som ordföranden eller vice ordföran-
den har fattat med stöd av ett överlämnande ska anmälas till nämnden på sätt
och tid som nämnden bestämmer.

Beträffande de ärenden som avgörs av Registerkontrolldelegationen och

Skyddsregistreringsdelegationen finns särskilda bestämmelser om delege-
ring i 24 § tredje stycket och 28 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:332

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009