SFS 2009:333 Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

090333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 6 och 8 §§ skollagen

(1985:1100)

2 ska ha följande lydelse.

7 kap.

6 §

3

Om en elev i specialskolan inte tillfredsställande har slutfört sista års-

kursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja utbild-
ningen, ska eleven beredas tillfälle att göra detta under högst två år efter det
att skolplikten upphörde. Det gäller inte om eleven är utvecklingsstörd. En
utvecklingsstörd elev som började fullgöra sin skolplikt det kalenderår då
eleven fyllde åtta år har dock rätt att när skolplikten upphör slutföra sista års-
kursen.

En elev som har tagits emot i specialskolan enligt 3 kap. 3 § tredje stycket

1 och som på grund av sina funktionshinder inte kan få tillfredsställande för-
hållanden i gymnasiesärskolan eller gymnasieskolan, får efter det att skol-
plikten har upphört och i mån av plats genomgå ytterligare utbildning i spe-
cialskolan till och med vårterminen det kalenderår då eleven fyller 21 år, om
eleven

1. har en utvecklingsstörning, eller
2. bedöms inte ha förmåga att fullfölja utbildningen enligt första stycket.

8 §

4

Beslut av styrelsen för utbildningen enligt 4 § fjärde stycket om åtgär-

der för elever som inte bor hemma samt enligt 6 § första stycket om rätten att
fullfölja utbildningen får överklagas av eleven eller företrädare för denne
hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:112, bet. 2008/09:UbU16, rskr. 2008/09:219.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 1999:886.

4 Senaste lydelse 1999:886.

SFS 2009:333

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009