SFS 2009:334 Förordning om ändring i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen;

090334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:906) med
instruktion för Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:906) med instruktion

för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska ha följande lydelse.

2 §

Utöver de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshets-

kassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska myndigheten

1. granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslös-

hetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,

2. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsersättning,

3. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden

hos Arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknads-
politiska program,

4. till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen har funnit

vid sin granskning,

5. verka för att säkerställa att arbetslöshetsersättning betalas ut endast till

den som är berättigad till sådan ersättning, och

6. följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område samt ta de ini-

tiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till.

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2009:334

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009