SFS 2009:337 Lag om ändring i skollagen (1985:1100);

090337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2

dels att 2 a kap. 14 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 a kap. 17 a § ska betecknas 2 a kap. 17 b §,
dels att 1 kap. 1 och 2 b §§, 2 a kap. 1, 2, 8 a, 10, 13, 15–17, 19 och 20 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 a kap. 12 a och

17 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

För barn och ungdomar anordnar det allmänna utbildning i form av

förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt vissa motsvarande skol-
former, nämligen särskola, specialskola och sameskola.

Förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan

och sameskolan bildar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Dessutom finns särskilda utbildningsformer som anordnas av det allmänna
för dem som till följd av sjukdom eller av annat skäl inte kan delta i skolar-
betet inom det offentliga skolväsendet.

Det allmänna anordnar också pedagogisk verksamhet i form av förskole-

verksamhet och skolbarnsomsorg. För dessa verksamheter gäller i denna lag
endast 1 kap. 2 a, 2 b och 15 §§, 2 a kap., 14 a kap. samt 15 kap. 5 och
11 §§.

2 b §

4

Bestämmelser om skyldighet för huvudmannen för förskola, peda-

gogisk omsorg, fritidshem eller skola att i vissa fall utfärda intyg om barns
frånvaro finns i 20 kap. 9 b § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1 Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2008:571.

4 Senaste lydelse 2008:317.

SFS 2009:337

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:337

2 a kap.

1 §

Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds för-

skoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Verksamheterna kan också anordnas
av enskilda.

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan.
Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv års ålder som går i sko-

lan.

2 §

5

Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg

och öppen förskola.

Skolbarnsomsorgen bedrivs i form av fritidshem och pedagogisk omsorg.

För barn mellan tio och tolv år kan skolbarnsomsorgen även bedrivas i form
av öppen fritidsverksamhet. Skolbarnsomsorgen ska ta emot barn under den
del av dagen då de inte vistas i skolan och under lov.

8 a §

6

Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år

då de fyller fyra år. Förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året.

10 §

7

För plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som kommu-

nen anordnar får skäliga avgifter tas ut enligt grunder som kommunen be-
stämmer.

För sådana platser i förskola som avses i 8 a och 9 §§ får avgift tas ut en-

dast till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 tim-
mar om året.

12 a §

En kommun ska i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ta

emot ett barn från en annan kommun om det finns särskilda skäl med hänsyn
till barnets förhållanden. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett så-
dant barn, ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun, om det inte
bedöms som onödigt.

En kommun får även i andra fall i sin förskoleverksamhet eller skolbarns-

omsorg ta emot ett barn från en annan kommun.

En kommun som i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg har tagit

emot ett barn från en annan kommun har rätt till ersättning av barnets hem-
kommun. I sådana fall som avses i första stycket har den mottagande kom-
munen rätt till ersättning för sina kostnader. I andra fall ska ersättningen be-
stämmas efter samma grunder som barnets hemkommun tillämpar vid för-
delning av resurser till den egna förskoleverksamheten eller skolbarnsom-
sorgen, om inte de berörda kommunerna kommer överens om något annat.

13 §

8

Förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i form av förskola, fri-

tidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs av ett bolag, en förening, ett
registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ ska efter ansökan
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har
god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 3 §.

5 Senaste lydelse 1998:352.

6 Senaste lydelse 2000:1375. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

7 Senaste lydelse 2000:1375.

8 Senaste lydelse 2006:392.

background image

3

SFS 2009:337

Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska be-

slutet om godkännande upphävas.

15 §

Verksamhet som har godkänts enligt 13 § står under tillsyn av den

kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verk-
samheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som be-
hövs för tillsynen.

16 §

9

Om det föreligger något missförhållande i sådan verksamhet som

har godkänts enligt 13 §, ska kommunen förelägga huvudmannen att
avhjälpa missförhållandet.

Om missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs,

får kommunen återkalla godkännandet.

Ett godkännande ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyldig-

heter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskole-
verksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps efter
påpekande för huvudmannen.

17 §

10

Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs

ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om

1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande

offentlig verksamhet enligt 6–6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som
det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
att ta emot för den enskilda verksamheten,

2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i

kommunen, och

3. avgifterna inte är oskäligt höga.
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att

villkoret i första stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till
verksamhetens särskilda karaktär.

Om godkännandet återkallas, eller övriga villkor enligt första stycket inte

längre är uppfyllda, ska rätten till bidrag återkallas.

17 a §

11

Barnets hemkommun ska lämna bidrag till en huvudman som har

rätt till bidrag enligt 17 §.

Bidraget ska bestämmas med hänsyn till barnets behov och huvud-

mannens åtagande efter samma grunder som kommunen tillämpar vid för-
delningen av resurser till den egna förskoleverksamheten eller skolbarns-
omsorgen. Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den omfattning
som den är skyldig att erbjuda motsvarande offentliga verksamhet enligt
6–6 b, 8 a och 9 §§.

Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än

två huvudmän. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd är hem-
kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om bety-
dande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för hemkommu-
nen.

9 Senaste lydelse 2000:875.

10 Senaste lydelse 2006:1447.

11 Senaste lydelse 2006:1447.

background image

4

SFS 2009:337

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg, där deras vårdnadshavare

arbetar, får bidrag inte lämnas för fler sådana barn än det antal andra barn
som har tagits emot.

Kommunen kan lämna bidrag till annan huvudman för enskild förskole-

verksamhet eller enskild skolbarnsomsorg än som omfattas av första stycket,
om verksamheten uppfyller de krav som anges i 3 § och avgifterna inte är
oskäligt höga. Sådant bidrag bör bestämmas på det sätt som anges i andra
stycket.

19 §

Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 13 §, om före-

läggande eller återkallande av godkännande enligt 16 § och om rätt till
bidrag eller återkallande av sådan rätt enligt 17 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Kommunens beslut om föreläggande eller återkallande av godkännande

enligt 16 § och om återkallande av rätt till bidrag enligt 17 § samt domstols
motsvarande beslut gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 §

12

Kommunen ska informera om den förskoleverksamhet och den

skolbarnsomsorg som kommunen anordnar samt om motsvarande enskild
verksamhet som kommunen har godkänt. Informationen ska även avse
möjligheten att driva enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarns-
omsorg med bidrag enligt 17 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Ett tillstånd att driva en enskild förskola eller ett enskilt fritidshem

enligt 2 a kap. 13 § i dess lydelse före den 1 juli 2009 ska, om tillståndet
gäller vid ikraftträdandet, anses som ett godkännande enligt 2 a kap. 13 § i
dess nya lydelse. Ett tidsbegränsat tillstånd gäller som ett godkännande för
den återstående giltighetstiden.

3. Den som driver en enskild förskola eller ett enskilt fritidshem och vid

ikraftträdandet får bidrag med stöd av 2 a kap. 17 § första stycket i dess
lydelse före den 1 juli 2009, har rätt till bidrag utan prövning enligt 2 a kap.
17 § första stycket i dess nya lydelse.

4. Om ett enskilt familjedaghem, som vid ikraftträdandet får bidrag för

barn som tas om hand av sin egen vårdnadshavare, godkänns och förklaras
ha rätt till bidrag enligt de nya bestämmelserna, ska det nya 2 a kap. 17 a §
fjärde stycket inte tillämpas före den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2008:220.