SFS 2009:338 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

090338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 13 § och 20 kap. 9 b § lagen

(1962:381) om allmän försäkring

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

13 §

3

För att styrka det särskilda vård- eller tillsynsbehov som avses i 11 §

första stycket ska läkarutlåtande inges. I fall som avses i 10 b § ska barnets
sjukdomstillstånd styrkas med ett läkarutlåtande, om det inte hos Försäk-
ringskassan redan finns tillräcklig utredning för att bedöma rätten till ersätt-
ning.

För att tillfällig föräldrapenning enligt 10 § första stycket 1 eller 2 ska be-

talas ut till en förälder eller annan försäkrad som avses i 11 a § ska föräldern
med intyg enligt 20 kap. 9 b § eller på annat sätt styrka att barnet har varit
frånvarande från den förskola, den pedagogiska omsorg, det fritidshem eller
den skola där barnet normalt vistas. Detta gäller dock inte för tid när barnet
skulle ha varit frånvarande på grund av ferier eller om det finns särskilda
skäl för att den tillfälliga föräldrapenningen ändå ska betalas ut.

Försäkringskassan får när det finns skäl till det kräva att särskilt utlåtande

inges för att styrka barnets eller den ordinarie vårdarens sjukdom, smitta el-
ler funktionshinder som avses i 10 eller 10 a § eller en förälders sjukdom el-
ler smitta enligt 11 a § andra stycket.

Försäkringskassan får även kräva att en förälder styrker sin rätt till tillfäl-

lig föräldrapenning i fall som avses i 10 § andra stycket andra meningen el-
ler 11 § tredje stycket andra meningen genom särskilt intyg av arbetsgivare
eller annan som kan ge upplysning om arbetsförhållandena. Därjämte får
krävas att en förälder styrker sin rätt till föräldrapenningförmån i samband
med föräldrautbildning eller deltagande i en behandling av ett sjukt eller
funktionshindrat barn genom intyg av den som anordnat utbildningen eller
ordinerat behandlingen.

1 Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220.

2 Lagen omtryckt 1982:120.

3 Senaste lydelse 2008:316.

SFS 2009:338

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:338

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

20 kap.

9 b §

4

Huvudmannen för den förskola, den pedagogiska omsorg, det fri-

tidshem eller den skola där ett barn som inte har fyllt tolv år normalt vistas,
ska på begäran av barnets förälder utfärda sådant intyg som avses i 4 kap.
13 § andra stycket. Intygsskyldigheten, som kvarstår till och med månaden
efter den då frånvaron upphörde, ska fullgöras snarast möjligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:316.