SFS 2009:339 Lag om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg;

090339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:873) om registerkontroll
av personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:873) om register-

kontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
ska ha följande lydelse.

2 §

Den som erbjuds en anställning av en enskild fysisk eller juridisk per-

son som bedriver sådan verksamhet som godkänts enligt 2 a kap. 13 §,
2 b kap. 7 § samt 9 kap. 2 och 5 §§ skollagen (1985:1100) eller som har
ingått ett avtal om sådan verksamhet som avses i 2 a kap. 5 § andra stycket
och 2 b kap. 2 § tredje stycket samma lag, ska lämna ett sådant register-
utdrag som avses i 1 § första stycket denna lag till den som erbjudit anställ-
ningen.

Den som inte har lämnat ett registerutdrag enligt första stycket får inte an-

ställas.

Första och andra styckena gäller även anställningar hos den som efter

regeringens medgivande enligt lagen (1993:802) om entreprenad-
förhållanden inom skolan får bedriva undervisning för skolpliktiga barn
samt anställningar inom verksamhet som bedrivs av en enskild huvudman
för en riksinternatskola som enligt 10 kap. skollagen (1985:1100) anordnar
utbildning som motsvarar grundskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220.

SFS 2009:339

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009