SFS 2009:340 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

090340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2008:307) om kommu-

nalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.

2 §

Med förskoleverksamhet avses i denna lag förskola och pedagogisk

omsorg enligt 2 a kap. skollagen (1985:1100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220.

SFS 2009:340

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009