SFS 2009:341 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

090341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a kap. 8 a § skollagen

(1985:1100)

2 ska ha följande lydelse.

2 a kap.

8 a §

3

Barn ska erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år då

de fyller tre år. Förskolan ska omfatta minst 525 timmar om året.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2009:337.

SFS 2009:341

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009