SFS 2009:342 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

090342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 1 b, 6 och 7 §§ sekretessförordningen

(1980:657)

1 ska ha följande lydelse.

1 b §

2

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering

av betydande del av befolkningen, för

1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anled-

ning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs,

2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart

att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.

I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjut-

tio år.

Verksamheten avser

1. fastighetsregistret
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för natio-

nella identitetskort

4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens pensionsverks pensionsregister
6. Transportstyrelsens vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret
10. Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

6 §

3

Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte

tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2008:1258.

3 Senaste lydelse 2009:141.

SFS 2009:342

Utkom från trycket
den 12 maj 2009

background image

2

SFS 2009:342

7 §

4

Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av

synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra
stycket, endast prövas av

1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter

som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5 kap. 1 § sekretesslagen
(1980:100) och som angår polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga
brott som rör rikets säkerhet,

2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter

som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och den har över-
lämnats av departementet till en svensk myndighet,

3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra upp-

gifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen än som avses
i 1.

Myndigheter

Register

polismyndigheterna

diarier över ärenden om kvarhål-
lande av försändelse på beford-
ringsanstalt och om hemlig teleav-
lyssning, hemlig teleövervakning,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning

Regeringskansliet

diarium över krypterade medde-
landen, diarium över handlingar
som rör myndigheters krigs-
organisation och beredskapsför-
beredelser, diarier över inrikt-
ningar och underrättelser enligt
lagen (2000:130) om försvars-
underrättelseverksamhet, diarier
över handlingar som rör för-
beredelser enligt 11 f § förord-
ningen (1996:1515) med instruk-
tion för Regeringskansliet samt
diarier hos Utrikesdepartementet
över handlingar som kommit in
eller upprättats i andra än admi-
nistrativa och konsulära ärenden
och handelsärenden

Rikspolisstyrelsen

diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för hindrande och uppdagande av
brott mot rikets säkerhet m. m.

4 Senaste lydelse 1994:23.

background image

3

SFS 2009:342

I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras i Statsråds-

beredningen eller Förvaltningsavdelningen, ska en begäran om utlämnande
av handlingen till en enskild prövas av statsministern. Detta gäller dock inte
om handlingen har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets
centralarkiv.

Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009