SFS 2009:343 Lag om ändring i brottsbalken

090343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 7 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 6 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 6 kap. 10 a §, av följande

lydelse.

6 kap.

10 a §

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning

för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse
med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som
är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms
för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år.

14 §

2

Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot

ett barn under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första
stycket, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte
inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i
ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt
omständigheterna i övrigt.

Detsamma gäller den som har begått en gärning enligt 10 a § om den har

syftat till en sådan gärning som anges i första stycket och som, om den hade
fullbordats, enligt vad som anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit
något övergrepp mot barnet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:149, bet. 2008/09:JuU27, rskr. 2008/09:235.

2 Senaste lydelse 2005:90.

SFS 2009:343

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009