SFS 2009:346 Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden

090346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen
av nådeärenden;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1974:579) om handlägg-

ningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

2 §

2

Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett

nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där re-
geringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista in-
stans, från Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213.

2 Senaste lydelse 1981:1089.

SFS 2009:346

Utkom från trycket
den

19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009