SFS 2009:347 Lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

090347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av
vissa regeringsbeslut;

utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2006:304) om rättspröv-

ning av vissa regeringsbeslut ska upphöra att gälla vid utgången av juni
2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213.

SFS 2009:347

Utkom från trycket
den

19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009