SFS 2009:348 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

090348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:377) med
instruktion för Högsta domstolen;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 4, 18 och 30 §§ förordningen (1996:377) med

instruktion för Högsta domstolen ska ha följande lydelse.

4 §

Högsta domstolen får besluta att domstolen ska vara indelad i avdel-

ningar. Om Högsta domstolen är indelad i avdelningar, delar domstolen för
viss tidsperiod in justitieråden till tjänstgöring på avdelningarna. Den som är
ordförande på en avdelning leder arbetet på avdelningen.

18 §

I plenum utses ledamöterna i kollegiet och ersättarna för dem. I ple-

num beslutas vidare om riktlinjer för ledamöternas tjänstgöring, ordningen
för handläggning av målen och, om domstolen är indelad i avdelningar, av-
delningarnas sammansättning. I plenum avgörs dessutom de ärenden som
har hänskjutits dit av kollegiet eller Högsta domstolens ordförande.

I fråga om Högsta domstolens handläggning av ärenden enligt lagen

(2003:333) om Lagrådet finns bestämmelser i den lagen.

30 §

När Högsta domstolens ordförande är förhindrad att utöva sin anställ-

ning eller när anställningen är ledig, fullgörs uppgifterna som ordförande av
det i anställningen äldsta justitierådet. Om Högsta domstolen är indelad i av-
delningar, fullgörs uppgifterna i stället av den i anställningen äldste ordfö-
randen på avdelning eller av det i anställningen äldsta justitieråd som tjänst-
gör som ordförande på avdelning.

När en ordförande på en avdelning är förhindrad att utöva sin anställning

eller när anställningen är ledig, leds arbetet på avdelningen av det i anställ-
ningen äldsta justitierådet på avdelningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:348

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009