SFS 2009:349 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten

090349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:378) med
instruktion för Regeringsrätten;

utfärdad den 29 april 2009.

Regeringen föreskriver att 4, 13, 17 och 29 §§ förordningen (1996:378)

med instruktion för Regeringsrätten ska ha följande lydelse.

4 §

Regeringsrätten får besluta att domstolen ska vara indelad i avdel-

ningar. Om Regeringsrätten är indelad i avdelningar, delar domstolen för
viss tidsperiod in regeringsråden till tjänstgöring på avdelningarna. Den som
är ordförande på en avdelning leder arbetet på avdelningen.

13 §

Administrativa ärenden avgörs av Regeringsrätten i plenum eller i

kollegium, av Regeringsrättens ordförande, av kanslichefen eller, om dom-
stolen är indelad i avdelningar, på avdelning.

17 §

I plenum utses ledamöterna i kollegiet och ersättarna för dem. I ple-

num beslutas vidare om riktlinjer för ledamöternas tjänstgöring, ordningen
för handläggning av målen och, om domstolen är indelad i avdelningar, av-
delningarnas sammansättning. I plenum avgörs dessutom de ärenden som
har hänskjutits dit av kollegiet eller Regeringsrättens ordförande.

I fråga om Regeringsrättens handläggning av ärenden enligt lagen

(2003:333) om Lagrådet finns bestämmelser i den lagen.

29 §

När Regeringsrättens ordförande är förhindrad att utöva sin anställ-

ning eller när anställningen är ledig, fullgörs uppgifterna som ordförande av
det i anställningen äldsta regeringsrådet. Om Regeringsrätten är indelad i av-
delningar, fullgörs uppgifterna i stället av den i anställningen äldste ordfö-
randen på avdelning eller av det i anställningen äldsta regeringsråd som
tjänstgör som ordförande på avdelning.

När en ordförande på en avdelning är förhindrad att utöva sin anställning

eller när anställningen är ledig, leds arbetet på avdelningen av det i anställ-
ningen äldsta regeringsrådet på avdelningen.

SFS 2009:349

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

background image

2

SFS 2009:349

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)